Πίνακας προσληπτέων της υπ’αριιθ. 4013/13-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ07ΙΩ9Π-ΡΘΤ) Ανακοίνωσης.

93ΗΒΩ9Π-ΒΧ3
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 116/2024 ΑΔΕ “Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024. “

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact