ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (22.01.2024)

                                                       

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Ζευγολατιό, 23 Ιανουαρίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                             

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Κατά την 2η  τακτική συνεδρίαση της 22ας Ιανουαρίου 2024

Παρόντες 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

Αριθμός Απόφασης Αριθμός θέματος ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
       03             01 Συζήτηση της από 29-12-2023 επιστολής της εταιρείας «ΑΧΑΙΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.» ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΜΕ 17 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ (6 ΔΗΛΩΣΑΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
Αριθμός Απόφασης Αριθμός θέματος ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
      04 01 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βέλου Βόχας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
05 02 Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του Δήμου Βέλου Βόχας στην Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.). ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
06 03 Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Βέλου Βόχας στο Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.

ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

      07 04 Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.  Α.Ο.Τ.Α.» και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.  Α.Ο.Τ.Α.». ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
      08 05 Ορισμός δυο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές αυτών (ενός αιρετού και ενός υπαλλήλου), στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
      09 06 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέλου Βόχας.

ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

      10 07 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέλου Βόχας. ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
      11 08 Ορισμός αιρετών εκπροσώπων του Δήμου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
      12 09 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

           13 10 Ορισμός αιρετών εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.  ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           14 11 Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Δίκτυο Πόλεων – Βιώσιμη Πόλη. ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           15 12 Συγκρότηση επιτροπής για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ». ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

16 13 Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης, αγοράς, ανταλλαγής, εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων. ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 14 Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 15 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 16 Ορισμός υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των Τραπεζικών λογαριασμών. ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 17 Ορισμός υπολογου και εκκαθαριστή των χρηματοδοτήσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21 18 Καθορισμός Κωδικών του προϋπολογισμού δεκτικών σε εντάλματα προπληρωμής. ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 19 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υλικών (αρ. 208 Ν. 4412/2016) και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (αρ. 219 Ν. 4412/2016), για το έτος 2024.  ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 20 Επικαιροποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2023). ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ» ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 2 «ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ» ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2, 6, 7 ΚΑΙ 16 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
24 21 Έγκριση Οργανογράμματος για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Αγροτικών οδών Δήμου Βέλου Βόχας», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρω, με κωδικό ΣΑΕ 2022ΣΕ08210041, αναδόχου Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.

ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25 22 Έγκριση Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης 7ου τριμήνου για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας».

ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

26 23 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού».  ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 24 Έγκριση Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης 2ου και 3ου τριμήνου του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου». ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
     28 25 Λήψη απόφασης περί αποδοχής στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για το έτος 2024. ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 26 Στήριξη Ψηφίσματος της Ομοσπονδίας συλλόγων οικογένειας ΚΕΘΕΑ (ΟΣΟΚΕΘΕΑ).  ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 27 Στήριξη Ψηφίσματος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΤΣΗΣ 

Προηγούμενη ανάρτηση 6/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact