ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                         

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ            

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

   Κατά την 14η τακτική συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου  2016

                                       ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   

189 1. Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου στην πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

190 2. Διαγραφή οφειλών τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

                                       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1.   1.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
191 1. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου έτους 2016 (8η) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
192 2. Αποδοχή και κατανομή Δ΄ δόσης έτους 2016 στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
193 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού του Δήμου έτους 2016 Εγκρίθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
194 4. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων Εγκρίθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
195 5. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
196 6. Έγκριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Βοχαϊκού Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
197 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Έργα πλατείας Τ.Κ. Ευαγγελίστριας» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
198 8. Έγκριση 1ου τελικού-τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  έργου «Έργα αντιστήριξης Καλεντζίου» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
199 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόχας» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
200 10. Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου «Τεχνικά Έργα απορροής ομβρίων Τ.Κ. Στιμάγκας» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
201 11. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων επί της πρώτης ανάρτησης του ρυμοτομικού σχεδίου της μελέτης «Τοπικό ρυμοτομικό Βραχατίου» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
202 12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
203 13. Αποδοχή κυριότητας εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων από το Δήμο Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. Ν.Π.Δ.Δ.
204 14. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
205 15. Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών για την «πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού για το έτος 2016» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
206 16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη συγκρότηση Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Κινηματογράφων – Θεάτρων για τη διετία 2017-2018 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
207 17. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή καταλληλότητας κτιρίου στέγασης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
208 18. Επί αιτήσεως Ξεθάλη Αθανασίου περί χορήγησης άδειας πλανόδιου πωλητή πόσιμου νερού ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

   

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Δράσεις για τα αδέσποτα από το δήμο Βέλου-Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact