ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ, ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ:19.906,10 €, HM/NIA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19-9-2-2017

Αναλυτικά στα παρακάτω συνημμένα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 10-2017 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΟΧΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν-4412_TEYD

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Έργα Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέλου»

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact