ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αναλυτική πληροφόρηση στα παρακάτω συνημμένα:

5γ1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

5δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

5ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

6γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact