ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 1 ]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     Ζευγολατιό  18.01.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.    436

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                          

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  22α   του μηνός   Ιανουαρίου 2024 , ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής.

 

2.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

3.- Ορισμός χρήστη της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών

επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) και μελών επιτροπής κλήρωσης για το έτος 2024.

 

4.- Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Πάγιας Προκαταβολής Κοινότητας Στιμάγκας και απαλλαγή υπόλογου,  έτους 2022.

 

5.- Επικαιροποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024.

 

6.- Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων, των Δήμων Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, Σικυωνίων και των Δήμων- Εταίρων Νεμέας και Βέλου- Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

 

7.- Περί τροποποίησης της αριθ.165/2023 Α.Ο.Ε,  ως προς τον καθορισμό του τρόπου συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση του τμήματος 8 (είδη κρεοπωλείου) της προμήθειας  «Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών  του Προσώπων, έτους 2023-2024» .

 

8.- Περί έγκρισης του πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου ΄΄ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ενοποίηση –βελτίωση δικτύων ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου – Ζευγολατιού».

 

9.- Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και καθορισμού των όρων διακήρυξης  διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Υδροδότηση Δήμου Βέλου-Βόχας από υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ύδατος πηγών Στυμφαλίας» προϋπολογισμού 1.250.000,00 €

 

10.- Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και καθορισμού των όρων διακήρυξης  διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Βοχαϊκού» προϋπολογισμού 1.895.161,29€

 

11.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024.

 

12.- Διατύπωση γνώμης επί της από 19/12/2023 επιστολής της εταιρείας «ΑΧΑΪΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  Μ.Ε.Π.Ε.», αναφορικά με τους με α/α ΕΣΗΔΗΣ 265154 & 265182 ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δήμου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact