ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.:   4/15.04.2024                                                                                                                                                                       Προς:

Πληροφορίες:Παν.Μπακώλη                                                                                                                                                                             Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

Τηλ: 2741360520                                                                                                                                                                                                  Δευτ/βάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Βέλου-Bόχας

(Όπως ο πίνακας αποδεκτών).                                                                                                                     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε για  πρώτη   φορά την 17η    Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00 , για έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά)   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση θεμάτων που αφορούν:

 

1.- Περί εξουσιοδοτήσεως των ∆ιευθυντών των Σχολικών Κοινοτήτων , για είσπραξη χρημάτων από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

 

Το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον προκειμένου οι διευθυντές να αποκτήσουν πρόσβαση στους σχετικούς λογαριασμούς για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

 

 

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπή                                                        

Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου

                Βέλου-Βόχας       

 

 

     ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact