ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 7 ]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ζευγολατιό  08.03.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   Αριθ. Πρωτ.    2065

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  12η   του μηνός   Μαρτίου 2024 , ημέρα  Τρίτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.- Κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.

 

3.- Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ,  έτους 2024, για την

υπηρεσία καθαριότητας.

 

 

4.- Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  της μελέτης : «Μελέτη Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτηρίων» και κατακύρωση της σύμβασης.

 

5.- Περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’αριθ. 357/16-3-2022 δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του 2ου υποέργου με τίτλο «Δημοσιότητα», του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Δημιουργία Εικονικού Μουσείου Δήμου Βέλου Βόχας για την συμβολή της κορινθιακής σταφίδας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821».

 

6.- Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, που αφορούν σε έργα του αναπτυξιακού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Η αρ. 9/2024 Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact