ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 11]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                    Ζευγολατιό  29.03.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.    2626

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την    του μηνός   Απριλίου 2024 , ημέρα  Τρίτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.- Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : « Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στον Δήμο
Βέλου- Βόχας, Δ.Ε. Βέλου»

 

3.- Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : « Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στον Δήμο
Βέλου- Βόχας, Δ.Ε. Βόχας»

 

4.- Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέλου-Βόχας, και της: «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. –Α.Ο.Τ.Α.» για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Βέλου – Βόχας για την εκτέλεση έργων Δήμου.

 

5.- Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έγου  : « Υδροδότηση Δήμου Βέλου- Βόχας από υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ύδατος πηγών Στυμφαλίας»

 

 

6.- Συγκρότηση επιτροπής καταλληλόλητας για την μίσθωση αίθουσας για τη στέγαση μαθητών του 1ου δημοτικού σχολείου Ζευγολατιού.

 

7.- Περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, επί της με αριθ. Καταχ. 185/2023 αγωγή του Σούτα Νεκτάριου κατά του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

8.- Περί κατάπτωσης εγγύησης συμμετοχής υπέρ του Δήμου.

 

9.- Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για την νομική υποστήριξη αιρετού.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact