ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 20]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              Ζευγολατιό  24.05.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.   4547

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  28η   του μηνός   Μαΐου  2024 , ημέρα Τρίτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024.

 

3.- Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντα.

 

4.- Περί συμμετοχής στο Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 άνω, σε φορείς του δημοσίου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

 

5.- Περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη 2ης πρόσθετης πράξης επί δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση έργων ενταγμένων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

6.- Περί διαγραφής ή μη οφειλών τελών ύδρευσης, ΤΑΠ, τελών λαϊκής ,  κλπ

 

7.- Περί έγκρισης του υπ’αριθ. 1/2024 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτου (αναψυκτήριου) στη Δημοτική Κοινότητα Νεράντζας Δήμου Βέλου- Βόχας .

 

8.- Εξειδίκευσης πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024

 

9.- Ορισμός μελών Επιτροπής Καταλληλότητας ακινήτων προς μίσθωση.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact