Πρόσκληση εκδήλωσης ενιαφέροντος για συναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου TEBA

Ο  Δήμαρχος  Κορινθίων έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015, (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-5-2015) «Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου».
 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016, περί τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4314/2014.
 5. Την με αριθ.Δ23/οικ.23761/1507/27-05-2015 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ  Κορινθίας , με επικεφαλή εταίρο τον Δήμο Κορινθίων  για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος Ι ‘επισιτιστικής και βασικής υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD), (ΦΕΚ 1064/05.06.2015), συνολικού προϋπολογισμού 1.455.679,48 € και χρονικής διάρκειας έως  31/12/2017.
 6. Την υπ’ αριθμ. 997/19-05-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας με θέμα «Ένταξη της Πράξης « «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
 7. Την με αρ.277/18-8-2016 ΑΔΣ με θέμα :  «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)΄΄».
 8. Την με αριθμ. πρωτ. 165145/17-11-2016 Διαπιστωτική Πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου  Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 9. Την  με αρ.πρωτ.Δ23/οικ./46586/3781/13-10-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παράταση φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΄΄ και της πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016’’ ».
 10. Την  με αρ.423/29-11-2016 ΑΔΣ περί παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΄΄ και της πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016’’ », και Τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του Δημοτικού προϋπολογισμού  έτους 2016.
 11. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ/ FEAD
 12. Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον εγκεκριμένο  προϋπολογισμό του  Δήμου Κορινθίων έτους 2017.

 

Ανακοινώνει

Την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος  Επισιτισμού, με αντικείμενο την  ψυχολογική, συμβουλευτική και παιδαγωγική υποστήριξη των ωφελούμενων οικογενειών και των μελών τους.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν  οι εξής ειδικότητες :

Ένας  (1) Ψυχολόγος (ΠΕ), με κατεύθυνση στη Σχολική Ψυχολογία με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “Ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά των ωφελουμένων οικογενειών, εντοπισμός προβλημάτων και άμεση αντιμετώπιση αυτών”

Ένας (1) Ψυχολόγος (ΠΕ), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου : “Ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες που βιώνουν τις συνέπειες της φτώχειας.

Δυο (2)  Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ , ΤΕ  για την εκτέλεση του έργου «Συμβουλευτική υποστήριξη  για την ένταξη στην αγορά εργασίας   δράσεις κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης , δράσεις προώθησης στην απασχόληση.

Ένας (1) Διαιτολόγος -Διατροφολόγος (ΠΕ,ΤΕ) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “Υποστήριξη οικογενειών στην παροχή διατροφικών συμβουλών και παρακολούθηση εφαρμογής αυτών για την άμεση προστασία της υγείας τους”

Ένας (1) Λογοθεραπευτής (ΠΕ,ΤΕ) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: ¨Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου (προφορικού και γραπτού) καθώς και μαθησιακών δυσκολιών”

Ένας (1) Εργοθεραπευτής (ΠΕ, ΤΕ) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: ¨Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση της αυτοσυντήρησης, τον εντοπισμό των δυσλειτουργικών στοιχείων και της εξειδικευμένης εργοθεραπευτικής παρέμβασης με σκοπό την πρασορμοστική συμπεριφορά των ατόμων”

Δυο  (2) Παιδαγωγοί  (ΠΕ) για την εκτέλεση του έργου “Εκμάθηση Μουσικοκινητικής Αγωγής και Θεατρικού παιχνιδιού στα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών”

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών.

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

Να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος καθώς και διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου τους σε συνεργασία πάντα με τον Δήμο Κορινθίων και  τους Δήμους Μέλη.

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, όπου απαιτείται.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή ότι απαιτείται για την άσκηση επαγγέλματος της ειδικότητας  του ψυχολόγου, διαιτολόγου, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή , Κοινωνικού Λειτουργού .
 • Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση, στην οποία ο υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η οποία διατίθεται από τον φορέα.
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών, όπου απαιτείται.
 4. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται ή ότι άλλο αποδεικνύει την δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος .
 5. Βιογραφικό Σημείωμα.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986), υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην οποία θα δηλώνεται:
 • η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος
 • η χρονική διαθεσιμότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου
 • για τους άνδρες, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές
 • η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι και την ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου του  προγράμματος ήτοι την 31/12/2017. Το έργο θα εκτελείται τόσο στα γραφεία του Δήμου Κορινθίων  όσο και σε χώρους των Εταίρων του Προγράμματος. Οι Εταίροι θα παρέχουν διευκολύνσεις και υλικοτεχνική υποδομή, όπου απαιτείται.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, συστημένα σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του υποψηφίου /ας και αφετέρου η ένδειξη :

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ».

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κολιάτσου  32

Τ.Κ. 20131

Τμήμα : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

Στην αξιολόγηση των υποψηφίων τα “Τυπικά Προσόντα” και τα “Γενικά Προσόντα” αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής . Η δε έλλειψη έστω και ενός εξ αυτών  συνιστά κριτήριο αποκλεισμού .

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Δέκα (10) ημέρες, αρχομένης από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου . Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κορινθίων με πρακτικό ανάρτησης, στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου  (  www.korinthos.gr.)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται  από  7/4/2017 μέχρι 24-4-2017

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων, τηλ.: 27413 61016  (κα Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα) και στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, τηλ.: 27413 61031, 61081 (κα Μπαρμπαρούση Μαρία, κα Φίλη Αναστασία), ώρες 9:00 έως 14:00.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

Αλέξανδρος Πνευματικός

Δήμαρχος  Κορινθίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Αποδέκτες προς ενέργεια

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση  Διοικητικών Υπηρεσιών

Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού

 

Εσωτερική  διανομή

Γραφείο  Δήμαρχου Κορινθίων

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης, κ. Παρτσινέβελος

κ.Γενικό  Γραμματέα  Δήμου Κορινθίων

κ. Γενική Διευθύντρια Δήμου Κορινθίων

 

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση 

 

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας

Δήμος Σικυωνίων

Δήμος Βέλου – Βόχας

Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Δήμος Νεμέας

ΝΠΔΔ Νεμέας Δανιήλ Παμπούκης

ΝΠΔΔ Ανέλιξη Δήμου Βέλου –Βόχας

Σωματείο ΑΜΕΑ Νομού Κορινθίας

UNESCO  Πειραιώς και Νήσων

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Ευχές για το Πάσχα από τον Δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact