Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 19η Ιουνίου 2017

Καλείσθε για πρώτη φορά την  19η   του μηνός Ιουνίου  2017 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 1.-  Περί έγκρισης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για απόδοση δαπανών ταχυδρομικών τελών και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

2.-  Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για απόδοση δαπανών ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

3.-   Περί αποδοχής ή μη γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Μπεκιάρη Κωνσταντίνας, επί της αριθ. 3764/17-03-2017 αιτήσεως του Παναγιώτη Παλαιολόγου του Βασιλείου.

4.-  Περί ψήφισης διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικ. έτους 2017.

5.- Περί ορισμού δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και το Α΄ κτηματολογικού Γραφείου Κορίνθου, σε αγωγή για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών με αίτημα αναγνώρισης εδαφικής λωρίδας ως κοινόχρηστη οδός στη Δ.Κ. Βραχατίου.

6.- Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ.06/2017 μελέτης και  καθορισμού των όρων της δημοπρασίας, για την εκτέλεση του έργου ‘Έργα Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου’,  προϋπολογισμού 271.645,01€  με ΦΠΑ.

7.- Περί ορισμού δικηγόρου για την διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος εδαφικής λωρίδας στη Δ.Κ. Βραχατίου.

8.- Περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου και την κατάθεση προτάσεων στην αγωγή του Ιωάννη Μπεζή του Θεοφάνους κατά του Δήμου.

9.- Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά του Μπιτσάκου Μιχαήλ για την μη καταστροφή  παράνομης γεώτρησης στη Τ.Κ. Βοχαϊκού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.                            

                                                        ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στο Βραχάτι 19/06/2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact