Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 11η Ιουλίου 2017

Καλείσθε για πρώτη φορά την 11η του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 1.-  Περί ψήφισης διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικ. έτους 2017.

2.-  Περί αποδοχής ή μη της γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Κορκοβήλου Μαίρυλιν σχετικά με τη νομιμότητα καταβολής αποζημίωσης στον κ. Βασιλείου Δημήτριο του Νικ. για αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το όχημά του, λόγω κακοτεχνίας του οδοστρώματος.

3.- Περί αποδοχής ή μη της γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Δαρειώτη Γεωργίας περί της προσφυγής της ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ κατά της υπ’αριθ. 554/2013 απόφασης Δημάρχου Βέλου- Βόχας.

4.- Περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την απόδοση δαπανών ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

5.- Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος εδαφικής έκτασης (ΚΑΕΚ 28034ΕΚ00060- Δημοτική Οδός) στη ΔΚ Ζευγολατιού, κατόπιν της αριθ. 10304/06-07-2017 αίτηση του κ. Ιατρού Σπυρίδωνα.

6.- Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τη θέση ακινήτου με ΚΑΕΚ 280170307250, κατόπιν της αριθ. 9380/20-6-2017 αίτηση της κας Λούτα Αικατερίνης.

7.- Περί αποδοχής ή μη αίτησης τροποποίησης μελέτης προμήθειας εξοπλισμού πυρασφάλειας- δεξαμενές και έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και καθορισμού των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.                            

                                                        ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης δικτύου, για τη μεταφορά νρού ύδρευσης στο Ζευγολατιό

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact