Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 30η Ιανουαρίου 2017

                                                                       [ 4 ]    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζευγολατιό  26-01-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. 1192

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                 

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την  30η    του μηνός Ιανουαρίου 2017 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα:

 1.-  Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ.1/24-01-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου .

2.-  Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ.1/26-01-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου .

3.- Περί έγκρισης ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση αθλητικών δραστηριοτήτων- εκδηλώσεων του Δήμου στη ΔΚ Ζευγολατιού.

4.- Έκθεση εσόδων – εξόδων  Δ΄ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του  προϋπολογισμού  έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.

  ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact