Πρόσκληση προς τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής την 7η Φεβρουαρίου

Καλείσθε για πρώτη φορά την  7η   του μηνός Φεβρουαρίου  2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα:

 1.-  Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ.1/26-01-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εξ’ αναβολής)

2.-  Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ.1/02-03-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Χαλκείου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου .

3.- Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του Δήμου και να καταθέσει προτάσεις για την αγωγή της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  κατά του Δήμου Βέλου Βόχας .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.

                                                        ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου-Βόχας, από την συνεδρίαση της 20ης Ιανουαρίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact