Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 28η Φεβρουαρίου

Καλείσθε για πρώτη φορά την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα:
1.-  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικ.
έτους 2017 [1η].
2.-  Περί ψήφισης διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3.- Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΔΕΔΔΗΕ.
4.- Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των αρ. Α421, Α420 & Α419/2016 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.
ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόκριες στον Δήμο μας !!!

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact