Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 20η Μαρτίου

Καλείσθε για πρώτη φορά την  20η   του μηνός Μαρτίου  2017 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 1.-  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου

οικονομικού έτους 2017 [2η].

2.-  Περί ψήφισης διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

3.- Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

4.- Περί έγκρισης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

5.- Περί τροποποίησης της αριθ. 137/2016 Α.Ο.Ε. . (ορισμός δεύτερου δικηγόρου ).

6.- Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να παραστεί κατά τη δικάσιμο στις 16 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09.00π.μ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου όπου θα συζητηθεί η αίτηση του Δημητρίου Ρουμελιώτη του Κων/νου κατά του Δήμου.

7.- Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ.2/15-03-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την

εκτέλεση του έργου «Έργα Διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Χαλκείου» και κατακύρωση του

διαγωνισμού.

8.- Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ.2/2017 μελέτης και  καθορισμού των όρων της δημοπρασίας, για την εκτέλεση του  έργου ‘Επούλωση λάκκων Δήμου’, προϋπολογισμού

60.000,00€ με ΦΠΑ.

9.- Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να αναλάβει το έργο της εύρεσης των στοιχείων οικοπεδικών εκτάσεων κ.λ.π. για λόγους πολιτικής προστασίας .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.                            

                                                        ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόγραμμα-πρόσκληση εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 1821 στο Δήμο μας.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact