Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 12η Απριλίου 2017

Καλείσθε για πρώτη φορά την 12η του μηνός Απριλίου 2017 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 11:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:
1.-  Περί έγκρισης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΔΕΔΔΗΕ και απαλλαγή  υπόλογου υπαλλήλου.
2.-  Περί έγκρισης ή μη γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Αρχοντούλας Παπαφίλη για την αρ. 1744/7-2-2017 αίτησης των : α) Σταυρούλας Τόμπρου και β) Αναστασίας Τζελέπη.
3.-   Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός  υπόλογου υπαλλήλου.
4.- Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την αρ. 3764/17-3-2017 αίτηση του κ. Παλαιολόγου Παναγιώτη για αποκατάσταση ζημιάς σε όχημά του λόγω κακού οδοστρώματος.
5.- Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να παραστεί κατά τη δικάσιμο στις 26 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09.00π.μ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου όπου θα συζητηθεί η αίτηση του Δημητρίου Σισκόπουλου του Σταματίου κατά του Δήμου.
6.- Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ.1/06-04-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα Επούλωσης λάκκων Δήμου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.
ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Αρχείο εκτέλεσης του πορουπολογισμού μηνός Μαρτίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact