Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 8η Μαΐου 2017

Καλείσθε για πρώτη φορά την 8η του μηνός Μαΐου 2017 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:30 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:
1.-  Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’αριθ. 242 Α/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για απόδοση δαπανών ταχυδρομικών τελών για αποστολή ειδοποιητηρίων πληρωμής τελών ΤΑΠ για τη ΔΕ Βέλου.
2.-  Περί καθορισμού των όρων για τη διενέργεια δημοπρασίας για την μίσθωση ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς νερού ύδρευσης στη Δ.Κ. Ζευγολατιού.
3.-   Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
4.- Περί ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2017.
5.- Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αρ. 5263/19-4-17 αίτηση του κ. Βασιλείου Δημήτριου, περί αποζημίωσης για βλάβη σε όχημα ιδιοκτησίας του, εξαιτίας κακοτεχνίας οδοστρώματος.
6.- Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στη Τ.Κ. Νεράντζας.
7.- Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων κ.λ.π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.
ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση & λοιπά δικαιολογητικά για εγγραφές νηπίων σχολικής περιόδου 2017-2018

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact