Καλείσθε για πρώτη φορά την 22η του μηνός Μαΐου 2017 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:30 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 1.-  Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’αριθ. 243 Α/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για απόδοση δαπανών ταχυδρομικών τελών και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

2.-  Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθ. 6/2016 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου : «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου» του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του Δήμου μας.

3.-   Περί έγκρισης του υπ’ αριθ. 2/11-05-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Έργα επούλωσης λάκκων Δήμου» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

4.- Περί ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2017.

5.- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για υποχρεωτική τροποποίηση του πρ/σμού του Δήμου έτους 2017.

6.- Περί ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικ. έτους 2017.

7.- Περί αποδοχής δωρεάς ακινήτου από τον κ. Ρομπόκο Ιωάννη του Αριστείδη στη Δ.Ε. Βέλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.                            

                                                        ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ