Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικ. Επιτροπής την 15η Μαΐου

Καλείσθε για πρώτη φορά την 15η του μηνός Μαΐου 2017 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:30 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 1.-  Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’αριθ. 226 Α/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για απόδοση δαπανών ΔΕΔΔΗΕ και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

2.-  Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’αριθ. 027 Β/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για απόδοση δαπανών ΔΕΔΔΗΕ και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

3.-   Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (αποστολή ειδοποιητηρίων τελών Δ.Ε. Βόχας) και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

4.- Περί ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2017.

5.- Περί συμπλήρωσης της αρ. 150/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τον ορισμό δεύτερου δικηγόρου.

6.- Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων κ.λ.π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.                            

                                                        ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

 

Προηγούμενη ανάρτηση Δημοπρασία για τη μίσθωση δικτύου, για τη μεταφορά νερού ύδρευσης στη κοινότητα Ζευγολατιού

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact