Πρόσκληση προς την Οικονομική Επιτροπή την16η Αυγούστου 2017

Καλείσθε για πρώτη φορά την 16η του μηνός Αυγούστου  2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 1.-  Περί ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου οικ. έτους 2017.

2.- Περί έγκρισης απόδοσης του αριθ. 491Α/2017 ΧΕΠροπληρωμής και απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου.

3.- Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

4.- Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του υπ’αριθ.322 Α/2017 ΧΕΠροπληρωμής.

5.- Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ. 1/8-8-2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2017», ενδ. Πρ/σμού 71.082,38 ευρώ.

6.- Περί έγκρισης του υπ’ αριθ. 1/8-8-2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Μεταχειρισμένων οχημάτων του Δήμου έτους2017», ενδ. Πρ/σμού 60.000,00 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.                           

ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Ανάρτηση αρχείου εκτέλεσης προυπολογισμού μηνός Ιουλίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact