Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής την 9η Μαρτίου

Καλείσθε για πρώτη φορά την  9η   του μηνός Μαρτίου  2017 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11:30 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση έκτακτη  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 1.-  Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου-Βόχας.

2.-  Περί ψήφισης διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

3.- Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ταχυδρομικών τελών (αποστολή ειδοποιητηρίων).

4.- Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για την αίτηση εξώδικου συμβιβασμού της εταιρείας Π. & Β. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ.

5.- Περί έγκρισης του υπ’αριθ. 2/6-03-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.                           

ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Ολοκλήρωση του αύλειου χώρου στο 2ο Νηπιαγωγείο Βέλου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact