Πρόχειρο πρακτικό συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου 25ης Νοεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ                  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                         

Αριθ.Πρωτ:  16844                                                  

                                                     13 η Συνεδρίαση

 Την   25η Νοεμβρίου έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00  συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό  Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα  με τo αρθ. 67 του  Ν.3852/2010   παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των   θεμάτων της ημερήσιας διάταξης . Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο   27    μελών παραβρέθηκαν παρόντα   19 και ονομαστικά οι:

Παρόντες                                                        Απόντες

 

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Προσήλθε στο 1ο ΘΗΔ
ΠΡΕΔΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΡΑΠΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π
ΡΟΖΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΤΡΩΓΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ Π
 

ΠΑΛΥΒΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π
ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΝΤΑΝΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσήλθε στο 1ο ΘΗΔ
ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Προσήλθε στο 3ο ΘΗΔ
ΣΔΡΑΛΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ Π
ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π αποχώρησε στο 6ο ΘΗΔ
ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΜΑΝΑΒΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγ.

 

Π
ΜΑΝΑΒΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου Π
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΛΙΑΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ)  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΛΟΥΤΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ Π
ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ Π
ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  :

 Ζωγράφος Παναγιώτης             Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Α
Νικολάου Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου Π
Καλογερόπουλος Ανδρέας        Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου Α
Μπιτσάκος Σπυρίδων    Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Π
Μαρούσης Χρήστος       Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου   Α
ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελιστρίας

Π
Καραχοντζίτης Αντώνιος            Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου Α
Κόλλιας Νικόλαος                     Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Α
Μπέζιος Δημήτριος                    Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Α
Δαγρές Ευάγγελος        Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Π
Μαστοράκος Άγγελος    Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

 

Α
Καλλάς Παναγιώτης                  Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου Α
Νούτσης Κων/νος                      Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας Α
Σαρμάς Μιχαήλ             Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Α
 Μπακιρτζής Εμμανουήλ                        Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Α

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 .  Υποβολή Αίτησης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου στην πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».

Παρόντες    19       Απόντες 8 Τζαναβαρα -Λυκαργύρης -Ντάνος-Παπαλέκας-Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης-Μπεκιάρης

Εισηγητής  Αντιδήμαρχος Καλλίρη Μαρία

 

 

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η  συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης 

 

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης  & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με την ανοικτή πρόσκληση με αριθμ.πρωτ. 2328/14-11-2014 καλούν Δήμους σε υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στην πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν.3879/2010.

 

Για τη συμμετοχή του Δήμου στην πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 σύμφωνα με την πρόσκληση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απαιτούνται αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με:

 

α) Την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010 (ισχύει η υπάρχον δηλ. η 88/2014 Α.Δ.Σ.)

 

β) Απόφαση Δ.Σ. περί συμμετοχής στην πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.

 

γ) Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε τον ορισμό της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμο, Βουρλιωτάκη Αδαμαντία  ως υπεύθυνο εκπροσώπου του με αναπληρωματικό την Μαζουροπούλου Θεοδώρα.

 

 

 

 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση του θέματος .

 

 

 

 

2. Διαγραφή λανθασμένης εγγραφής τέλους 2% και 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων

Παρόντες    19       Απόντες 8 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης -Ντάνος-Παπαλέκας-Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης-Μπεκιάρης

Εισηγητής  Αντιδήμαρχος  Τρωγάδης Βασίλειος

 

 

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ   συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης    «Σύμφωνα με  τις παρ.1 και 2 του  άρθρου 174 του Ν.3463/2006 , «κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς  βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε  κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο»

2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»

Η κ. Λιούντρη Γεωργία του Αναστασίου με ΑΦΜ 047237252 με την αρ.16510/14-11-2016 αίτησή της ,  ζητά  α) τη διόρθωση του ποσού στην ελεγκτική εγγραφή  στο οποίο έχει επιβληθεί το τέλος 2% και 0,5%  επί των ακαθαρίστων εσόδων, για τα έτη 2005 έως 2010  και

β)  τη διαγραφή των ποσών που έχει χρεωθεί για τα έτη 2011 και  2012.

Συγκεκριμένα:

1)  Επειδή τα ακαθάριστα έσοδα που παρελήφθησαν από τη ΔΟΥ Κορίνθου δεν διαχώριζαν τα έσοδα του υποκαταστήματος Κορίνθου από τα έσοδα του καταστήματος Βραχατίου, κατά τη σύνταξη των χρημ. καταλόγων 1/171, 1/163,1/169, 1/13Α  χρεώθηκε όλο το ποσό και δεν έγινε επιμερισμός του ποσού στα δύο καταστήματα , με αποτέλεσμα να χρεωθεί δύο φορές το ποσό που αντιστοιχεί στο υποκατάστημα Κορίνθου.

Επομένως, πρέπει να χρεωθεί για τα έτη  2005 -2010 το ποσό των 2291,13€  αντί του ποσού των 4691,95€ που εσφαλμένα έχει χρεωθεί.

2)  Σύμφωνα με τη βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου , η κ. Λιούντρη Γεωργία έκανε διακοπή  λειτουργίας του καταστήματος στο Βραχάτι στις 30/06/2010 και συνεπώς εσφαλμένα χρεώθηκε για τα έτη 2011 και 2012.

Επομένως, πρέπει να διαγραφεί η οφειλή από τους χρηματικούς καταλόγους 362/2015 , 363/2015 , 366/2015 και 367/2015 που αφορούν ελεγκτική εγγραφή ετών 2011 και 2012 καθώς και πρόστιμα 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων, συνολικού ποσού 318,39€ .

 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση του θέματος .

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

 

 

 

  1. 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου έτους 2016 (8η)

Παρόντες    21      Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης –  Παπαλέκας-Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 17 – 11 – 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΓΔΟΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΔΣ …/2016) Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών αφού έλαβε υπ’ όψη της : Την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007 Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15/06/59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) Το εγγρ. ΥΠ.ΕΣ. 28379/18-07-2012 Παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 Την υπ΄αριθμό 222/21-12-2015 Α.Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε ο Π/Υ έτους 2016 και την υπ’ αριθμό 288/7761/05-02-2016 Εγκριτική της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Το με ΑΔΑ : 7Ι234653Ο7-99Ν έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. Εισηγείται προς την Ο.Ε. και το Δ.Σ. τα κάτωθι : 1.Εισάγεται ως νέο εδάφιο ο ΚΑ Εσόδων 00.1322.03 με περιγραφή «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου – Βόχας – κατασκευή αποδυτηρίων (ΣΑΕ 016 – Έργο εγκεκριμένο από το Υπ. Οικονομίας – Ανάπτυξης & Τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ για δέσμευση στα επόμενα έτη)» με ποσό 10.000,00€ για το έτος 2016. Αντίστοιχα το σκέλος των εξόδων εισάγεται ως νέο εδάφιο ο ΚΑ Εξόδων 61.7321.01 με περιγραφή «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού (ΣΑΕ 016 – Έργο εγκεκριμένο από το Υπ. Οικονομίας – Ανάπτυξης & Τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ για δέσμευση στα επόμενα έτη)» με ποσό 10.000,00€ για το έτος 2016. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1.Αποδεσμεύεται από τον ΚΑΕ 20.8113.01 με περιγραφή «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Οφειλή τελών εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ 1ος – 12ος/2013» ποσό 10.000,00€, καθώς το υπόλοιπο που απομένει επαρκεί έως το τέλος του έτους. Αντίστοιχα ενισχύεται ο ΚΑΕ 20.7135.02 με περιγραφή «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού», με ποσό 5.000,00€ και ο ΚΑΕ 20.7131.01 με περιγραφή «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» με ποσό 5.000,00€. 2.Αποδεσμεύεται από τον ΚΑΕ 00.6822 μες περιγραφή «Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης» ποσό 5.000,00€ και ενισχύεται ο ΚΑΕ 15.6473.01 με περιγραφή «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων (μικροφωνική εγκατάσταση)» με το ίδιο ποσό.  

 

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση .

 

 

2. Αποδοχή και κατανομή Δ΄ δόσης έτους 2016 στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Παρόντες    21      Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης –  Παπαλέκας-Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

 

Προτάθηκε  η εξής κατανομή  σύμφωνα με την20/2016 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας :

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να κατανεμηθεί το ποσό των 24.048,00 Ευρω.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να κατανεμηθεί το ποσό των 11.558,51 Ευρω.

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση του θέματος

 

 

3. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού του Δήμου έτους 2016

Παρόντες    22     Απόντες 5 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε η εισήγηση κατά πλειοψηφία με  ψήφους 19 υπέρ έναντι 3 κατά των  Τσίτουρα Βουδούρη – Καραφωτιά -Γκατζογιάννη  οι οποίοι διαφώνησαν σχετικά με τα έσοδα από τα πανηγύρια ζητώντας    να έχει ο Αντιδήμαρχος με  επιτροπή   τον έλεγχο των θέσεων που παραχωρούνται και των εισπράξεων .

 

 

 

4. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων

Παρόντες    22     Απόντες 5 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση με ψήφους 21 υπέρ έναντι 1 κατά  Παλυβός  ο οποίος διαφώνησε με τον τρόπο επιλογής των δικηγόρων

5. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα

Παρόντες    22     Απόντες 5 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ  η εισήγηση του θέματος

 

 

 

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

6. Έγκριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Βοχαϊκού

Παρόντες    21    Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης -Σιάχος

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τανισχίδης Χαράλαμπος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ  η εισήγηση του θέματος

 

Ψήφισε θετικά κ ο Πρόεδρος της ΤΚ Βοχαικού

 

 

 

 

7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Έργα πλατείας Τ.Κ. Ευαγγελίστριας»

Παρόντες    21    Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης -Σιάχος

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τανισχίδης Χαράλαμπος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ  η εισήγηση του θέματος

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 15/01/2017 (2 μήνες)

 

 

 

 

8. Έγκριση 1ου τελικού-τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  έργου «Έργα αντιστήριξης Καλεντζίου»

Παρόντες    21    Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης -Σιάχος

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τανισχίδης Χαράλαμπος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ  η εισήγηση του θέματος

 

 

 

 

 

9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόχας»

Παρόντες    21    Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης -Σιάχος

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τανισχίδης Χαράλαμπος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ  η εισήγηση του θέματος

 

 

 

 

10. Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου «Τεχνικά Έργα απορροής ομβρίων Τ.Κ. Στιμάγκας»

Παρόντες    21    Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης -Σιάχος

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τανισχίδης Χαράλαμπος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ  η εισήγηση του θέματος

 

 

 

 

 

11. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων επί της πρώτης ανάρτησης του ρυμοτομικού σχεδίου της μελέτης «Τοπικό ρυμοτομικό Βραχατίου»

Παρόντες    21    Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης -Σιάχος

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τανισχίδης Χαράλαμπος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ  η εισήγηση του θέματος

 

 

 

 

 

 

12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

Παρόντες    21    Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης -Σιάχος

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τανισχίδης Χαράλαμπος

   Το Προεδρείο προέβει σε κλήρωση  προκειμένου να συγκροτηθούν οι δυο επιτροπής  ορίζοντας εναν τακτικό και εναν αναπληρωματικό Δημοτικό Σϋμβουλο για τη κάθε μία

 

1.            «Έργα δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Ταρσινών» με αριθμό μελέτης 19/2014 και ανάδοχο του έργου την ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Τακτικό μέλος Παλυβός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος Τρωγάδης Βασίλειος

2.    «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου» με αριθμό μελέτης 20/2013 εργολαβίας Χρήστου Αποστολόπουλου, τακτικό μέλος Στεργιόπουλος Λεωνίδας αναπληρωματικό μέλος Γρανιτσιώτης Ανδρέας

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ το αποτέλεσμα της κλήρωσης

 

 

13. Αποδοχή κυριότητας εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων από το Δήμο

Παρόντες    21    Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης -Σιάχος

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τανισχίδης Χαράλαμπος

 

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

 

 

 

           

  1. Ν.Π.Δ.Δ.

 

14. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Παρόντες    21    Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης -Σιάχος

Εισηγητής  Πρόεδρος ΔΣ

 

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

 

 

 

 

 

 

  1. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

15. Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών για την «πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού για το έτος 2016»

Παρόντες    21    Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης -Σιάχος

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ

 

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

 

 

16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη συγκρότηση Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Κινηματογράφων – Θεάτρων για τη διετία 2017-2018

Παρόντες    21    Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης -Σιάχος

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ

 

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

Για το Α/θμιο   Συμβούλιο Κινηματογράφων – Θεάτρων για τη διετία 2017-2018

Δημοτικοί Σύμβουλοι  Καλλίρη Μαρία τακτικό μέλος – Ράπτης Θεόδωρος   αναπληρωματικό μέλος- Σαρρή Αργυρώ Γραμματειακή  υποστήριξη

 

Για το Β/θμιο   Συμβούλιο Κινηματογράφων – Θεάτρων για τη διετία 2017-2018

Δημοτικοί Σύμβουλοι  Σδράλης Μιχαήλ  τακτικό μέλος – Τρωγάδης Βασίλειος   αναπληρωματικό μέλος- Μπακώλη Παναγιώτα Γραμματειακή  υποστήριξη

 

 

17. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή καταλληλότητας κτιρίου στέγασης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού

Παρόντες    21    Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης -Σιάχος

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ

 

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση ορίζοντας τακτικό μέλος τον Παλυβό Κωνσταντίνο και αναπληρωματικό τον Καραφωτιά Γεώργιο

 

στη συνέχεια ο Δήμαρχος θα συγκροτήσει την Επιτροπή  με απόφασή του.

 

 

 

 

 

 

18. Επί αιτήσεως Ξεθάλη Αθανασίου περί χορήγησης άδειας πλανόδιου πωλητή πόσιμου νερού

Παρόντες    21    Απόντες 6 Τζαναβάρα -Λυκαργύρης    -Λιάκος-Λούτας-Πολλάλης -Σιάχος

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ

 

Απορρίφθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η χορήγηση νέας άδειας πλανόδιου πωλητή πόσιμου νερού καθότι ο Δήμος εξυπηρετείται επαρκώς από τους ήδη αδειοδοτημένους πωλητές

 

 

 

 

 

Ζευγολατιό      25-11-2016

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

   Πρεδάρης Γεώργιος         Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ    Λούτας Παναγιώτης        

 

Προηγούμενη ανάρτηση Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact