Πρόχειρο πρακτικό 2ης συνεδρίασης της 28ης Φεβρουαρίου

Την      28η Φεβρουαρίου έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα  με το αρθ. 67 του  Ν.3852/2010   παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα και ονομαστικά οι:

Παρόντες                                                        Απόντες

 

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΠΡΕΔΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΡΑΠΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α
ΡΟΖΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΤΡΩΓΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ Π
 

ΠΑΛΥΒΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π
ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΝΤΑΝΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π
ΣΔΡΑΛΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ Π
ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π
ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΜΑΝΑΒΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγ.

 

Π
ΜΑΝΑΒΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου Π
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΛΙΑΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ)  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΛΟΥΤΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ Π
ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ Π
ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  :

 Ζωγράφος Παναγιώτης             Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Α
Νικολάου Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου Π
Καλογερόπουλος Ανδρέας        Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου Π
Μπιτσάκος Σπυρίδων    Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Π
Μαρούσης Χρήστος       Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου   Π
ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελιστρίας

Π
Καραχοντζίτης Αντώνιος            Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου Π
Κόλλιας Νικόλαος                     Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Α
Μπέζιος Δημήτριος                    Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Π
Δαγρές Ευάγγελος        Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Π
Μαστοράκος Άγγελος    Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

 

Α
Καλλάς Παναγιώτης                  Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου Π
Νούτσης Κων/νος                      Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας Α
Σαρμάς Μιχαήλ             Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Α
 Μπακιρτζής Εμμανουήλ                        Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Π

 

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου έτους 2017 (1η)

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

2. Αποδοχή και κατανομή Α΄ δόσης 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών  Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

για κατανομή ποσού 35.606,51 Ευρω, (Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, ως ακολούθως :

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να κατανεμηθεί το ποσό των 22.855,00 Ευρω.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να κατανεμηθεί το ποσό των 12.751,51 Ευρω.

3. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

για τις κάτωθι αμοιβές

Αθανασία Ν Βουδούρη  696,40 ευρώ

Μαιρυλιν Δ Κορκοβήλου 595,20 ευρώ

Γεωργία Αθ Δαρειώτη  240,00 ευρώ

4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2017

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

περί έγκρισης της διενέργειας διαγωνισμού για  προμήθεια  των παρακάτω ειδών: Καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης

A) Για τον ΔΗΜΟ:

Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 60.000,00 Ευρώ συνολικά, στον προϋπολογισμό του Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

Κ.Α. 10.6641.01 ποσό 1.000,00 €,

Κ.Α. 10.6643.01 ποσό 5.000,00 €,

Κ.Α. 20.6641.01 ποσό 36.000,00 €,

Κ.Α. 25.6641.01 ποσό 1.500,00 €,

Κ.Α. 30.6641.01 ποσό 5.000,00 €,

Κ.Α. 35.6641.01 ποσό 6.000,00 €,

Κ.Α. 45.6641.01 ποσό 1.500,00 €,

Κ.Α. 70.6641.01 ποσό 4.000,00 €,

Β) Για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ποσό 9.000,00 το οποίο βαρύνει του κωδικούς του προϋπολογισμού του ως εξής:

Κ.Α. 15-6641.001 ποσό 2.000,00 €,

Κ.Α. 15-6643.001 ποσό 2.000,00 €,

Κ.Α. 15-6643.002 ποσό 3.000,00 €,

Κ.Α. 15-6643.003 ποσό 1.000,00 €,

Κ.Α. 60-6643.001  ποσό 1.000,00 €,

Γ) Για την Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή ποσό 50.000,00€ και

Δ) Για την Β/βαθμια Σχολική Επιτροπή ποσό 20.000,00 €,

5. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού έτους 2016

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

6. Απευθείας μίσθωση αίθουσας για την στέγαση μαθητών 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

7. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Στιμάγκας  στο Χορευτικό και Λαογραφικό σύλλογο «ΘΥΑΜΙΣ» για πολιτιστικές εκδηλώσεις

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης Βασίλειος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τανισχίδης Χαράλαμπος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

9. Έγκριση  2ου τελικού – τακτοποιητικού  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Τεχνικά έργα απορροής ομβρίων Τ.Κ. Στιμάγκας»

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τανισχίδης Χαράλαμπος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

10. Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών συντήρησης νεκροταφείων του Δήμου με ίδια μέσα

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τανισχίδης Χαράλαμπος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

11. Έγκριση ονοματοδοσίας οδών της Τοπικής Κοινότητας Βοχαικού

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τανισχίδης Χαράλαμπος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

Ψήφισε θετικά και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βοχαικού

12. Έγκριση ονοματοδοσίας οδών της Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελίστριας

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τανισχίδης Χαράλαμπος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

Ψήφισε θετικά και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας  Ευαγγελίστριας

  1. Ν.Π.Δ.Δ.
13. Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» έτους 2017 (1η)

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής  Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ Σιάχος Ανδρέας

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

14. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής  Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ Σιάχος Ανδρέας

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία  η εισήγηση με ψήφους 20 υπέρ έναντι 1 κατά ,του κυρίου Βουδούρη-Τσίτουρα ο οποίος διαφώνησε με τη καταβολή  εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο   τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ  του ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ .

15. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής  Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ Σιάχος Ανδρέας

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

                                       

  1. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
16. Καθορισμός αριθμού μαθητών  της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑ.Λ.) Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ΙΕΚ και ΣΕΚ, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν μαθητεία-πρακτική άσκηση στο Δημόσιο τομέα κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής  Πρόεδρος ΔΣ Πρεδάρης Γεώργιος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

17. Καθορισμός αριθμού φαρμακείων του Δήμου που διημερεύουν και διανυκτερεύουν

Παρόντες  21   Απόντες 6  Ράπτης -Τζαναβάρα -Λιάκος-Καραφωτιάς-Πολλάλης-Λούτας

Εισηγητής  Πρόεδρος ΔΣ Πρεδάρης Γεώργιος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση

Ο φαρμακευτικός σύλλογος Κορινθίας με το υπ΄αριθ. 4/31.01.2017 έγγραφό του ζητά την έγκριση των φαρμακείων του Δήμου μας που διημερεύουν και διανυκτερεύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 94 παρ. 35 του Ν. 3852/2010, όπως παρακάτω:

·         Ο αριθμός των φαρμακείων του Βέλου που εφημερεύουν είναι τρία (3) με υπηρεσία 24ωρη εβδομαδιαία.

·         Ο αριθμός των φαρμακείων του Βραχατίου που εφημερεύουν είναι πέντε (5) με υπηρεσία 24ωρη από 8:00 π.μ. έως 8:00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

·         Ο αριθμός των φαρμακείων του Ζευγολατιού που εφημερεύουν είναι τρία (3) με υπηρεσία 24ωρη από 8:00 π.μ. έως 8:00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

Ζευγολατιό                28-02-2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Πρεδάρης Γεώργιος         Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ    Λούτας Παναγιώτης        

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής την 9η Μαρτίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact