ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζευγολατιό  16-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. 16630

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                 

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την  21η   του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 1.- Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’αριθ. 508 Α/20-09-2016 ΧΕΠροπληρωμής και απαλλαγή του

υπόλογου υπαλλήλου.

2.-  Σύνταξη Έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015.

3.- Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τη δέσμευση ποσού 47.765,58€ στον λογαριασμό του Δήμου μας από τον Κουτσιούμπη Γ.

4.- Περί ορισμού δικηγόρου για παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά των Παν. Σούκουλη κλπ. όπου θα συζητηθεί η αίτηση αναστολής

εκτελέσεως του από 14-10-16 κατασχετηρίου εγγράφου εις χείρας της ΔΕΗ ΑΕ .

5.- Περί ψήφιση πιστώσεων Δήμου οικ. έτους 2016.

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.

                                     ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact