6/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΔΑ: ΨΕΡΟΩ9Π-9ΞΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθ. 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ.-

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6/2024.

  Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Αθανάσιο Μανάβη, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Αγγελόπουλο Χρήστο, γ) Γιαννακόπουλο Ιωάννη, δ) Μπουτσιούκο Ιωάννη, ε) Μπαχταλιά Βασιλική, στ) Σιάχο Ανδρέα, και ζ) Τριανταφύλλου Δημήτριο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 22α   Ιανουαρίου 2024, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00  σε ΤΑΚΤΙΚΗ δια ζώσης, συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της με αρ. πρωτ. 436/18.01.2024  που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Αθανάσιος Μανάβης Δήμαρχος- Πρόεδρος, β] Αγγελόπουλος Χρήστος, γ]  Γιαννακόπουλος Ιωάννης, δ] Μπουτσιούκος  Ιωάννης, ε] Μπαχταλιά Βασιλική, στ] Σιάχος Ανδρέας, και ζ) Τριανταφύλλου Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο  :  Περί έγκρισης σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν.  

                  3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων,

                  των Δήμων Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, Ξυλοκάστρου

                  Ευρωστίνης, Σικυωνίων  και των Δήμων- Εταίρων Νεμέας και Βέλου- Βόχας

                  της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 74 Α του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023), σύμφωνα με τις οποίες η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει και για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, του

άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων,

των Δήμων Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, Σικυωνίων  και

των Δήμων- Εταίρων Νεμέας και Βέλου- Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την

υλοποίηση των πράξεων :

Α.- Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων, με

περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας.

Β1.- Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Λουτρκίου- Περαχώρας- Αγίων

Θεοδώρων.

Β2.- Συγκρότηση και λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης

Β3.- Συγκρότηση και λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων

Στο πλαίσιο των Υποδράσεων :

 • ια.1.1 : Νέα Κέντρα Κοινότητας, των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020.
 • ια.1.2 : Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας της Προτεραιότητας 5 του Προγράμματος «Πελοπόννησος»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης των Πράξεων:

– «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, η οποία χάριν συντομίας θα ονομάζεται στο εξής ως «Πράξη Α».

 • «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Λουτρακιού- Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων,

~ «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης »,

 • «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων η οποία χάριν συντομίας θα ονομάζεται στο εξής ως «Πράξη Β».
 • Η «Πράξη Α» περιγράφεται στο αντίστοιχο αναλυτικό Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, στο οποίο θα προσδιορίζονται αναλυτικά και διακριτά οι δύο βασικές λειτουργίες του Δικαιούχου και, ειδικότερα:
 • η συνέχιση λειτουργίας «Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας» (στην συνέχεια και «Κέντρο Κοινότητας έδρας ή Κ.Κ. έδρας, ή ΚΚ έδρας) στην έδρα του Δήμου Κορινθίων, ως έδρα της Π.Ε. Κορινθίας,
 • η συνέχιση λειτουργίας Κινητής Μονάδας (στη συνέχεια και Κ.Μ. ή ΚΜ), συνδεδεμένης με το Κέντρο Κοινότητας και ευθύνη λειτουργίας στο σύνολο των Δήμων της Π.Ε. Κορινθίας , στους οποίους δεν έχει συσταθεί και λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ο ΦΟΡΕΑΣ Β αναλαμβάνει την αρμοδιότητα και ευθύνη να λειτουργήσει ως Δικαιούχος της ΠΡΑΞΗΣ έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027 και σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόσκλησης.

 • Η «Πράξη Β» περιγράφεται στο αντίστοιχο αναλυτικό Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, στο οποίο θα προσδιορίζονται αναλυτικά και διακριτά οι βασικές λειτουργίες του Δικαιούχου και, ειδικότερα:
 • η συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (στην συνέχεια και «Κέντρο Κοινότητας ή Κ.Κ., ή ΚΚ) στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
 • η συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (στην συνέχεια και «Κέντρο Κοινότητας ή Κ.Κ., ή ΚΚ) στο Δήμο Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης και
 • η συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (στην συνέχεια και «Κέντρο Κοινότητας ή Κ.Κ., ή ΚΚ) στο Δήμο Σικυωνίων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι ΦΟΡΕΙΣ Γ αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα και ευθύνη να λειτουργήσουν ως Δικαιούχοι της ΠΡΑΞΗΣ έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027 και σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόσκλησης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 74 Α του Ν. 3852/2010 το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).
 • Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ της

Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων, των Δήμων Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων

Θεοδώρων, Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, Σικυωνίων  και των Δήμων- Εταίρων Νεμέας και Βέλου-

Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση των πράξεων :

Α.- Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων, με

περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας.

Β1.- Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Λουτρκίου- Περαχώρας- Αγίων

Θεοδώρων.

Β2.- Συγκρότηση και λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης

Β3.- Συγκρότηση και λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων

Στο πλαίσιο των Υποδράσεων :

 • ια.1.1 : Νέα Κέντρα Κοινότητας, των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020.
 • ια.1.2 : Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας της Προτεραιότητας 5 του Προγράμματος «Πελοπόννησος», σύμφωνα με κάτωθι συνημμένο Σχέδιο.

– Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α : 6/2024.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.                                     ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.

 

       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

                       

                                                                                               

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

 

 

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

Ακολουθεί το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ (Έδρας Π.Ε.) ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΓΡΑΚΙΩΝ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΠΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

 

Μεταξύ

Της Περιφέρειας Πελοπόννησου, του Δήμου Κορινθϊων, των Δήμων Λουτρακιού – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Ξυλόκαστρου Ευρωστίνης, Σικυωνίων και των Δήμων – Εταίρων Νεμέας και Βέλου-Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

για την υλοποίηση των Πράξεων:

 

Α. Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθϊων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

 

ΒΙ.Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμου Λουτρακιού – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

 

Β2.Συγκρότηση            και     λειτουργία       Κέντρου       Κοινότητας        στο     Δήμο

Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης

 

Β3.Συγκρότηση            και     λειτουργία       Κέντρου       Κοινότητας        στο      Δήμο

Ευρωστίνης

 

στο πλαίσιο των Υποδράσεων:

 • 10.1.1: Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020
 • ια.1.2: Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας

 

της Προτεραιότητας 5 του Προγράμματος «Πελοπόννησος»

 

2023

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Α. Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Β1.Συγκρότηση               και         λειτουργία    Κέντρου        Κοινότητας        στο    Δήμο

Λουτρακιού- Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Β2.Συγκρότηση               και         λειτουργία    Κέντρου        Κοινότητας        στο    Δήμο

Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης

Β3.Συγκρότηση               και         λειτουργία    Κέντρου        Κοινότητας        στο    Δήμο

Σικυωνίων

 

Στην ……… , σήμερα την ………………  μεταξύ των παρακάτω συιιβαλλουένων οι οποίοι

αποκαλούνται συνολικά ως «Φορείς-Εταίροι» :

 1. της Περιφέρειας Πελοπόννησου, που εδρεύει στην Τρίπολη, με Α.Φ.Μ 998037420, Δ.Ο.Υ Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ Παναγιώτη Ε.Νίκα., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Α’»,
 2. του Δήμου Κορινθίων, που λειτουργεί Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με συνδεδεμένη

με αυτό Κινητή Μονάδα, που εδρεύει στην Κόρινθο, με Α.Φ.Μ……………………………. , Δ.Ο.Υ

……………………..  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο

κ……………………………………… και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν

συντομίας ως «Φορέας Β’»,

 1. των κάτωθι Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που συγκροτούν Κέντρο Κοινότητας:
 • του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι,

με Α.Φ.Μ…………………………… Δ.Ο.Υ ……………. , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον

Δήμαρχο κ………………………………..

 • του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης , που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο, με

Α.Φ.Μ………………………. , Δ.Ο.Υ………………….. όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο

κ……………………………………..

 • του Δήμου Σικυωνίων , που εδρεύει στο Κιάτο, με Α.Φ.Μ………………………….. Δ.Ο.Υ

…………………………….  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ……………………….

και οι οποίοι θα αποκαλούνται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ως «Φορείς Γ»

 1. των κάτωθι Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που δε διαθέτουν Κέντρο Κοινότητας:
 • του Δήμου Νεμέας, που εδρεύει στη Νεμέα, με Α.Φ.Μ…………………………… , Δ.Ο.Υ

…………………………. , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ……………………… ,

 • του Δήμου Βέλου- Βόχα, που εδρεύει στο Ζευγολατιό, με Α.Φ.Μ…………………. Δ.Ο.Υ

…………………………….  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ……………………….

και οι οποίοι θα αποκαλούνται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ως «Φορείς Δ’».

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) που διατηρήθηκε σε ιοχύ με την διάταξη του άρθρου 119 παρ.22 του ν. 4622/2019 (ΑΊ33).
 2. Το ν. 4914/2022 (Α’ 61) για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύσταση ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις » όπως ισχύει.
 3. Το ν. 3852/2010 (Β’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 4. Το ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικό με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
 5. Την με αρ. C(2022) 6513 final / 09.2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος «Πελοπόννησος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για την περιφέρεια Πελοποννήσου στην Ελλάδα (CQ 2021EL16FFPR013).
 6. Την υπ’αρ.114947/29.11.2022 Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027» (ΦΕΚ Β’6132/2022).
 7. Το άρθρο 4 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
 8. Το άρθρο 16 ν.4445/2016 (Α‘236), «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 (Α’85) και άλλες διατάξεις».
 9. Την Κοινή Υπουργική            Απόφαση υπ’ αριθμ. Δ14.49744/16.05.2023 (ΦΕΚ Β’3322/19.05.2023) «Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας»
 10. Τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης & Κέντρων Κοινότητας (ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιούλιος 2023)

ΙΙ.Την υπ’ αρ. 238388/11-07-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση των υποδράσεων 4.ια.1.1: «Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020» και 4.ια.1.2: «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας»

 1. Την υπ1 αρ. 258751/26.07.2023 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος (5η Γραπτή Διαδικασία), με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των υποδράσεων 4.ια.1.1 και 4.ια.1.2
 2. Την Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 285353/21-08-2023 και ΑΔΑ:64057Λ1-ΚΡΡ στα πλαίσια της Υποδράσης 4.ια.1.1 «Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020» της ΕΥΔ Προγράμματος «Πελοπόννησος»,
 3. Την Τροποποίηση της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 311752/12-09-2023 και ΑΔΑ: 9Τ7Σ7Λ1-2Ν2 «Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020» της ΕΥΔ Προγράμματος «Πελοπόννησος»,
 4. Την Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 285351/21-08-2023 και ΑΔΑ:Ρ8Ε07Λ1-Υ55 στα πλαίσια της Υποδράσης 4.ια.1.2 «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» της ΕΥΔ Προγράμματος «Πελοπόννησος»,
 5. Την Τροποποίηση της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 311753/12-09-2023 και ΑΔΑ: 6ΩΙ17Λ1-ΜΜΑ στο πλαίσια της Υποδράσης 4.ιο.1.2 «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» της ΕΥΔ Προγράμματος «Πελοπόννησος»,
 6. Τον Οργανισμό του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ιβ.Τον Οργανισμό του Δήμου Λουτρακίου-Περσχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 1. Τον Οργανισμό του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 2. Τον Οργανισμό του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 3. Τον Οργανισμό του Δήμου Νεμέας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 4. Τον Οργανισμό του Δήμου Βέλου-Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 5. Την αριθμ…… με ΑΔΑ……… Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας

Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Περιφερειάρχης για την υπογραφή της.

 1. Την αριθμ……………….. με ΑΔΑ……………………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

του           Δήμου  Κορινθίων     με την οποία εγκρίνεται το             σχέδιο   της παρούσας

προγραμματικής σύμβασης, η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.

 1. Την αριθμ……………….. με   ΑΔΑ…………………. απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.

 1. Την αριθμ…………………. με ΑΔΑ…………………. απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.

 1. Την αριθμ…………………. με ΑΔΑ…………………. απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου

του           Δήμου  Σικυωνίων    με την οποία εγκρίνεται το             σχέδιο    της παρούσας

προγραμματικής σύμβασης, η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.

 1. Την αριθμ………………… με ΑΔΑ…………………. απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Νεμέας με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.

 1. Την αριθμ……………….. με ΑΔΑ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Βέλου-Βόχας με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει:

 • Προοίμιο-Γενική Περιγραφή
 • Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης
 • Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
 • Οικονομικό Αντικείμενο / Ποσό και Πόροι Χρηματοδότησης
 • Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
 • Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
 • Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες
 • Ευθύνη Φορέων
 • Εκπροσώπηση
 • Επίλυση Διαφορών
 • Μεταφορά / Απασχόληση Προσωπικού – Χρήση Υποδομών
 • Ειδικοί Όροι
 • Τελικές Διατάξεις
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Βασικά Χαρακτηριστικά και Προϋπολογισμός των Πράξεων

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στο πλαίσιο των υποδράσεων 4.ια.1.2 και 4.ια.1.1 του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 202Ι­ΣΟΣ? πρόκειται να:

– Συνεχιστεί η συγχρηματοδότηση των καινοτόμων Κοινωνικών Δομών «Κέντρα Κοινότητας – one stop shops», που δημιουργήθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 και χρηματοδοτήθηκαν από τη δράση 9.Η.3 του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν διαβούλευσης και έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

– Συγκροτηθούν και λειτουργήσουν νέα Κέντρα Κοινότητας σε Δήμους της Περιφέρειας οι οποίοι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας και έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2011)

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν μια εμβληματική δράση που θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4368 (ΦΕΚ 21 A 721.02.2016) και διέπονται για τη λειτουργία τους από την υπ’ αριθμ. Δ14.49744/16.05.2023 (ΦΕΚ Β’3322/19.05.2023) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας». Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shop” (υπηρεσίες μιας στάσης), και λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ σ’ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές.

Με γνώμονα, αφενός τις ελλείψεις σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δομών στους «μικρούς» Δήμους της Π.Ε. και, αφετέρου, την ανάγκη οριζόντιας πλήρους και ουσιαστικής κάλυψης του συνόλου των Δήμων ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και τον συντονισμό / παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας από οριζόντια «Επιτελική Δομή», προωθήθηκε σε Περιφερειακό επίπεδο η συγκρότηση ενός δικτύου που αποτελείται από την Επιτελική / Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) και πέντε (5) «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας», με έδρα τους δήμους πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων, τα οποία πλαισιώνονται από ισάριθμες κινητές μονάδες. Το δίκτυο αυτό πρόκειται να συμπληρωθεί από νέα Κέντρα Κοινότητας που θα αναπτυχθούν σε Δήμους της Περιφέρειας οι οποίοι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας και έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2011).

Η συγκρότηση και οργάνωση της λειτουργίας Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας στους Δήμους – έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοπόννησου αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου, αποτελεσματικού και βιώσιμου δικτύου υποστήριξης των τοπικών Κοινωνικών Υπηρεσιών & Δομών με στόχο την κοινωνική ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, και την προώθησή τους στην απασχόληση.

Η Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη έχει ως έδρα την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (Δ.Κ.Μ.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέσω αυτής και, με την συνδρομή των αποκεντρωμένων Δ.Κ.Μ. θα υποστήριζα, συντονίζει και εποπτεύει τα υφιστάμενα πέντε (5) «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας» που έχουν συσταθεί στους Δήμους- έδρας κάθε Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και τα νέα Κέντρα Κοινότητας που θα αναπτυχθούν σε Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Επιπλέον αναλαμβάνει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 14 του Ν. 4445/2016 λειτουργίες Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης

Η Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη, σε συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας, υφιστάμενα και νέα, καθώς και τις Κινητές Μονάδες των υφιστάμενων – διευρυμένων – Κέντρων Κοινότητας, συγκροτούν έναν ενιαίο δίκτυο για την ουσιαστική καταπολέμηση των φαινομένων φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με έμφαση στην κοινωνική ένταξη και την προώθηση της απασχόλησης.

Το διευρυμένο αυτό δίκτυο στο σύνολό του, θα αξιοποιεί εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές κοινωνικής δικτύωσης και θα προσφέρει ένα ομοιογενές, ευρύ και συνεκτικό φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο το οποίο θα αποσκοπεί στην κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ευπαθών ατόμων και ομάδων του πληθυσμού (όπως ΑΜΕΑ, Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μετανάστες Ρομά, άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας κλπ).

Όσον αφορά στα υφιστάμενα πέντε (5) διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δικαιούχος ορίζεται ο Δήμος-έδρας κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Τα διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας καλύπτουν τον Δήμο στον οποίο εδρεύουν, καθώς και όλους τους λοιπούς Δήμους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στους κόλπους των οποίων δεν έχει συσταθεί και λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας. Τα διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας διαρθρώνονται από:

 • Κεντρική Μονάδα, που καλύπτει, το Δήμο έδρας της Π.Ε.
 • Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών των λοιπών Δήμων της Π.Ε., που δεν

έχουν συστήσει και θέσει σε λειτουργία Κέντρο Κοινότητας

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Κέντρων Κοινότητας εντάσσεται στον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (ΕΜ), ο οποίος συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες με βάση τις εκάστστε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Ο ΕΜ συνδέεται επίσης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού και συγκεκριμένα:

α) σε Περιφερειακό Επίπεδο: με την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και την Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη, η οποία εκτός της εποπτείας και του συντονισμού των Κέντρων Κοινότητας ασκεί λειτουργίες Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης

β) σε επίπεδο OTA Α’ Βαθμού: με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τα Κέντρα Κοινότητας.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας λειτουργεί ως περιφερειακή συνιστώσα του ΕΜ και μπορεί να αναλαμβάνει πρόσθετες λειτουργίες ανάλογα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας. Η Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη αποτελεί συμπληρωματική Δομή της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υποστηρίζεται από πληροφοριακά συστήματα και διαδικτυακάς βάσεις δεδομένων συνδεδευένων με το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του ΕΜ.

Η Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη αναλαμβάνει την εποπτεία και τον συντονισμό των Κέντρων Κοινότητας καθώς και τη λειτουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.

Το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) είναι ο βασικός άξονας στήριξης της όλης προσπάθειας δεδομένου ότι θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των επιπέδων διαχείρισης/διοίκησης και των διαφορετικών δράσεων. Στο ΕΠΣ θα τηρούνται τρία ενιαία μητρώα: το Μητρώο Ωφελούμενων, το Μητρώο Φορέων (παροχών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας) και το Μητρώο Επιδομάτων και Προγραμμάτων, ενώ θα διασυνδέεται με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα των λοιπών Φορέων και (συν)αρμοδίων Υπηρεσιών.

Στο επίπεδο της Περιφέρειας πρόκειται να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελούμενων και Παρακολούθηση της Κοινωνικής Ένταξης (ΟΠΣ ΥΤΚΕ), το οποίο θα διαλειτουργεί με το ΕΠΣ, διασφαλίζοντας τόσο ζητήματα που συνδέονται με τους Δείκτες της Πράξης και την τήρηση «από τα κάτω» Μητρώου Ωφελούμενων, όσο και τη διάθεση και χρήση «εργαλείων» υποστήριξης των ατομικών κοινωνικών ερευνών, κοινωνικών ιστορικών, εξατομίκευσης της διαδικασίας προώθησης της κοινωνικής ένταξης κ.ο.κ.

Το ΟΠΣ ΥΤΚΕ θα λειτουργεί σε WEB μορφή και θα υποστηρίζεται από κατάλληλο σύστημα εξουσιοδοτήσεων, ώστε η εισαγωγή και επικαιροποίηση στοιχείων των ωφελουμένων να πραγματοποιείται από πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς και εξειδικευμένους επιστήμονες στην κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση.

Το ΟΠΣ ΥΤΚΕ θα υποστηρίζει την επεξεργασία στατιστικών δευτερογενών δεδομένων και άλλων ποιοτικών πληροφοριών, οι οποίες αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας που θα αφορά στην «Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη».

Η αντικειμενική ταυτοποίηση και τήρηση των στοιχείων των ωφελουμένων, των ατομικών συμφωνιών κοινωνικής ένταξης κ.λπ. είναι υπονοεωτική για τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας αλλά και των στελεχών της Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης που παρέχουν υπηρεσίες πεδίου.

Η ενίσχυση της λειτουργίας των άνωθεν αναφερόμενων δομών θα συγχρηματοδοτηθεί μέχρι 31/12/2025, υπό τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται για τον Ειδικό Στόχο ESO 4.11. Η συνέχιση της συγχρηματοδότησής τους μετά τις 31/12/2025, θα επανεξετασθεί βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποδράσεων 4.ια.1.1 και 4.ια.1.2 του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027, όπως έχουν εξειδικευθεΐ με την υπ’ αρ. 238388/11-07-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοπόννησου, ανέρχεται σε 3.000.000,00 €.

Οι πράξεις που θα ενταχθούν στα πλαίσια των υποδράσεων 4.ια.1.1 και 4.ια.1.2 θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027, με συγχρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου* (ΕΚΤ+).

 • ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

2.2.1. Στα πλαίσια του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοπόννησου 2014 – 2020 αναπτύχθηκε ένας ενιαίος μηχανισμός Κοινωνικών Δομών μιας στάσης, ο οποίος συνδυάζει ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές δικτύωσης και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και, ειδικότερα:

 • Πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των Δομών της Δράσης και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 • Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
 • Ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (ΕΕΕ).
 • Άτομα λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. Ρομά, μακροχρόνια άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ΑμεΑ, κλπ)
 • Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών, δικαιούχων διεθνούς προστασίας κλπ

Στην υποδράση 4.ια.1.2 του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027 πρόκειται να συνεχιστεί η συγχρηματοδότηση των καινοτόμων Κοινωνικών Δομών «Κέντρα Κοινότητας – one stop shops», που δημιουργήθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

Επίσης στα πλαίσια της υποδράσης 4.ια.1.1 θα συγχρηματοδστηθεί η συγκρότηση και λειτουργία νέων Κέντρων Κοινότητας σε Δήμους της Περιφέρειας οι οποίοι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας και έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2011).

 • Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στα Κέντρα Κοινότητας είναι:
 • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των ωφελούμενων που κατατάσσονται στις «ευπαθείς ομάδες», με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και σκοπό την προώθηση στην απασχόληση (εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση, κατάρτιση ατομικών πλάνων και παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής στήριξης)
 • Δικτύωση και συνεργασία με λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και Κοινωνικές Δομές στην Π.Ε.
 • Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό
 • Οι Δομές που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των προβλεπόμενων Πράξεων

των Υποδράσεων 4.ια.1.1 και 4.ια.1.2 θα υλοποιούν διακριτές υπηρεσίες σε

Περιφερειακό / Τοπικό επίπεδο και ειδικότερα:

Α. Η Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) θα υλοποιεί ενέργειες:

 • Καταγραφής κοινωνικών αναγκών σε επίπεδο Περιφέρειας – προσδιορισμό της «ζήτησης» κοινωνικών υπηρεσιών και των αναγκαίων παροχών προς τους ωφελούμενους κατά πληθυσμιακή ομάδα στόχο.
 • Προσδιορισμού της “προσφοράς” παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών (μέσω απογραφής – recource inventories) και παράλληλου προσδιορισμού των σχετικών ποσοστών κάλυψης
 • Σχεδιασμού και προγραμματισμού της περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής και διασφάλισης της συμπληρωματικότητας των επιμέρους δράσεων, κοινωνικών παροχών κ.λπ.
 • Σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής Κοινωνικής διαβούλευσης (Περιφέρεια – Περιφερειακή Ενότητα- Δήμος)
 • Παρακολούθησης των προγραμμάτων δράσης των Κ.Κ. και των Κ.Μ.
 • Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από ειδικότητες που παρέχονται στους Δήμους οριζόντια σε κάθε Π.Ε., όπως υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομικής υποστήριξης ωφελούμενων κ.λπ., καθώς και δυνητικής «σύζευξης» παραπομπών ωφελούμενων που καλύπτονται από ειδικές Δομές άλλης Π.Ε.
 • Συνεργασίας και διασύνδεσης των «Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας» μεταξύ τους, με τις Υπηρεσίες Απασχόλησης της ΔΥΠΑ, με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των λοιπών Φορέων (λ.χ. ΟΤΑ α και β βαθμού, ΕΟΠΥΥ, ΜΚΟ κλπ) για τα κοινωνικά προγράμματα τα οποία είναι ενεργά ή σχεδιάζονται για το μέλλον τις διαδικασίες ένταξής τους σε αυτά, κλπ
 • Μεταφοράς τεχνογνωσίας, διάδοσης και διάχυσης καλών πρακτικών, επιστημονική και τεχνική στήριξη και καθοδήγηση (coaching) των επιστημονικών στελεχών των ΚΚ και ΚΜ
 • Παροχής εντύπων και εργαλείων για την συστηματική ταυτοποίηση, την επιτόπου κοινωνική έρευνα και τον σχεδίασμά – παρακολούθηση ατομικού πλάνου ένταξης σε επίπεδο ΚΚ και ΚΜ.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον Περιφερειακό Μηχανισμό Κοινωνικής Ένταξης σε σχέση με τα Κέντρα Κοινότητας
 • Παροχής πρόσβασης στο ΟΠΣ-ΥΤΚΕ (γενικής / εξουσιοδοτημένης) και εκπαίδευσης των αρμοδίων στελεχών της Περιφέρειας, του Κ.Κ. και της Κ.Μ.
 • Κοινωνικής δικτύωσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας / υποσυστήματος του ΟΠΣ-ΥΤΚΕ, μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε κοινωνικό forum επικοινωνίας, ανταλλαγής εμπειριών και συζήτησης, ενδεικτικά:
 • μεταξύ των εμπλεκομένων Φορέων
 • μεταξύ των επαγγελματιών των Φορέων, και των εν δυνάμει χρηστών (άμεσα ωφελούμενων) των Κ.Κ. και των οικογενειών τους
 • μεταξύ των εν δυνάμει χρηστών, όπου θα επιτρέπεται στους χρήστες να συμμετέχουν σε ομάδες συζητήσεων που τους ενδιαφέρουν.
 • Μεταξύ τοπικών κοινωνικών φορέων, κοινωνικών δικτύων κ.λπ.
 • Διασύνδεσης της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) του Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο θα τηρούνται τρία ενιαία μητρώα: το Μητρώο Ωφελούμενων, το Μητρώο Φορέων (παροχών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας) και το Μητρώο Επιδομάτων και Προγραμμάτων.
 • Διασύνδεση του ΟΠΣ ΥΤΚΕ με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) του Υπουργείου Εργασίας (όταν αυτό τεθεί σε παραγωγική λειτουργία).

Η Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) θα σχεδιάζει και θα προτείνει άμεσες και συνοδευτικές δράσεις κοινωνικής ένταξης, ανάλογα με την ανάδραση (feedback) των δεδομένων των Κέντρων Κοινότητας σε σχέση με την παρακολούθηση της εξέλιξης της ζήτησης / προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών, την επικαιροποίηση των ωφελούμενων και την εξατομικευμένη προσέγγιση ικανοποίησης των αναγκών τους, σε σχέση με τις διαθέσιμες συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και εκείνες που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της Χώρας και στο ΕΠΜ.

Η Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) μεριμνά τόσο για την επίλυση των ζητημάτων συνεργιών και διαλειτουργικότητας που ανακύπτουν μεταξύ των Κέντρων Κοινότητας και των Κινητών Μονάδων σε επίπεδο Π.Ε., όσο και για τη μεταφορά και διάχυση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των Δομών διαφορετικών Π.Ε. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και αντίστοιχων Δομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προς τούτο, θα αξιοποιει τις «Επιστημονικές Ομάδες» που συγκροτούνται στο πλαίσιο της παρούσας, καθώς και στις λοιπές Προγραμματικές Συμβάσεις της Περιφέρειας, στο επίπεδο των Π.Ε.

Επίσης οργανωτικά, η Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη):

ν’ Υποστηρίζει το Περιφερειακό / Τοπικό Δίκτυο των Κέντρων Κοινότητας μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας.

ν Υποστηρίζει και συντονίζει την «Επιστημονική Ομάδα» και τις «Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης» των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Δήμων – Έδρας των Περιφερειακών Ενοτήτων και των λοιπών Δήμων κάθε Περιφερειακής Ενότητας (Δήμοι – Εταίροι), σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία Κέντρων Κοινότητας και Κινητής Μονάδας με περιοχή ευθύνης την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα.

s Διασφαλίζει, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης (ΟΠΣ ΥΤΚΕ), τη βιωσιμότητα του «Συστήματος» του Περιφερειακού / Τοπικού Δικτύου των Κοινωνικών Δομών και παρέχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα στελέχη των Κ.Κ. και των Κ.Μ. Η συμπλήρωση, τήρηση και επικαιροποίησή του με ευθύνη των αρμοδίων εξουσιοδοτημένων επιστημονικών στελεχών των Δικαιούχων είναι υπογοεωτικπ.

(Το ΟΠΣ-ΥΤΚΕ θα διαλεπουργεί με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) του Υπουργείου Εργασίας, ενώ ταυτόχρονα υποστήριζα και την λειτουργία «Περιφερειακού Παρατηρητηρίου» όσον αφορά το αντικείμενο των Κέντρων Κοινότητας). Η συμπλήρωση, τήρηση και επικαιροποίησή του με ευθύνη των αρμοδίων εξουσιοδοτημένων επιστημονικών στελεχών των Δικαιούχων είναι υποχρςφτική,

Β. Τα Κέντρα Κοινότητας θα λειτουργούν (ενδεικτική αναφορά) ως εξής:

 • Θα παρέχουν δια ζώσης ενημέρωση και εξατομικευμένη προσέγγιση (διενέργεια κοινωνικών ερευνών, προετοιμασία και τακτή επικαιροποίηση κοινωνικών ιστορικών, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση κλπ) στις Ομάδες Στόχου για όλα τα προγράμματα απασχόλησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο μέσα από συστηματικές προσωπικές συνεντεύξεις με τους ωφελούμενους, όσο και μέσα από τακτικές ενημερώσεις, δράσεις πληροφόρησης στον γενικό πληθυσμό σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, δημοτικής ενότητας, δήμου, θύλακες φτώχειας, κλπ.
 • Θα διασυνδέονται και θα συνεργούν με τις τοπικές Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας / Περιφερειακής Ενότητας, των Δήμων, Νοσοκομείων, ΕΟΠΠΥ, κλπ. όπου υπάρχουν, καθώς και με τις τοπικές ανά Περιφερειακή Ενότητα Υπηρεσίες, καθώς και με τους Φορείς που υλοποιούν δράσεις και προγράμματα προώθησης στην απασχόληση (πχ ΔΥΠΑ), σε όλο το φάσμα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και προώθησης της απασχόλησης, με τελικό στόχο την κοινωνική ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων.
 • Θα διασυνδέονται και θα διαλειτουργούν με την Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη). Μέσω αυτής της διασύνδεσης, θα υποβάλουν ερωτήματα και θα λαμβάνουν απαντήσεις από την επιτελική ομάδα, σε κάθε ζήτημα λειτουργίας τους ως προς την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού και θα υποστηρίζονται μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας, διάχυσης καλών πρακτικών, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των στελεχών, παροχής τυποποιημένων εντύπων και εργαλείων κλπ.
 • Θα συνεργάζονται με την Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) για το σχεδίασμά κοινωνικών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο, παρέχοντας αξιοποιήσιμες πληροφορίες και στοιχεία στο πλαίσιο υλοποίησης τοπικών κοινωνικών πολιτικών.
 • Θα συμπληρώνουν και επικαιροποιούν το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) του Υπουργείου Εργασίας και το ΟΠΣ-ΥΓΚΕ που αναπτύχθηκε και τηρείται με ευθύνη της Επιτελικής Δομής (Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης) και διασυνδέεται με το ΕΠΣ.
 • Θα συντάσσουν τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης θα τις κοινοποιεί στην Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) και θα τις αποστέλλει στην ΕΥΔ Προγράμματος «Πελοπόννησος».
 • Θα υποστηρίζονται επιτόπου από την “Επιτελική Δομή” (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη), με ειδικότητες που δεν διαθέτουν οι αντίστοιχοι Δικαιούχοι και οι Δήμοι-Εταίροι (π.χ. υπηρεσίες διαμεσολάβησης νομικής υποστήριξης ωφελούμενων κλπ.).

Επιπλέον τα Πέντε (5) Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας (Κ.Κ.), ένα σε κάθε Δήμο

πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας με ισάριθμες Κινητές Μονάδες (μία Κινητή

Μονάδα σε κάθε Κ.Κ.):

 • Εκτός του Δήμου στον οποίο εδρεύουν, θα καλύπτουν με τις υπηρεσίες τους μέσω της κινητής μονάδας (ΚΜ) και όλους τους λοιπούς Δήμους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στους κόλπους των οποίων δεν έχει συσταθεί και λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται και προς τους Δήμους που πρόκειται να συγκροτήσουν Κέντρο Κοινότητας (Φορείς Γ)), εφόσον αυτοί το επιθυμούν, μέχρι τη λειτουργία των νέων Κέντρων Κοινότητας σε έκαστο Δήμο.
 • ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σε συνέχεια και κατ’ αντιστοιχία των ανωτέρω, συγκροτείται στην Π.Ε. Κορινθίας «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας», το οποίο θα διαρθρώνεται στην «κεντρική δομή» Κέντρου Κοινότητας με έδρα το Δήμο Κορινθίων και στην συνδεδεμένη με αυτό Κινητή Μονάδα, με επιχειρησιακή ευθύνη το Δήμο-έδρα και τους Δήμους Νεμέας και Βέλου-Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας που δε διαθέτουν Κέντρο Κοινότητας.

Επιπλέον συγκροτούνται νέα Κέντρα Κοινότητας στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης και Σικυωνίων.

Στο πλαίσιο της παρούσας συγκροτείται «Επιστημονική Ομάδα» στην οποία εκπροσωπούνται οι Φορείς-Εταίροι (Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμος Κορινθίων,Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, Δήμος Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης, Δήμος Σικυωνίων, Δήμος Νεμέας και Δήμος Βέλου-Βόχας) με την συμμετοχή εξειδικευμένου στελέχους κάθε Φορέα-Εταίρου.

Το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο της συγκρότησης και λειτουργίας του «Διευρυμένου Κέντρο Κοινότητας» και των λοιπών Κέντρων Κοινότητας περιγράφεται και εξειδικεύεται στα επόμενα άρθρα της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με δεδομένα:

α) τον προγραμματισμό του Φορέα Α κατά το μέρος που αφορά:

 • στις πέντε Πράξεις συγκρότησης και λειτουργίας «Κέντρων Κοινότητας» (Κ.Κ.), ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθία, Λακωνίας και Μεσσηνίας) της Περιφέρειας Πελοπόννησου και, συγκεκριμένα, στις αντίστοιχες έδρες των Δήμων – πρωτευουσών των Περιφερειακών Ενοτήτων, με την ταυτόχρονη συγκρότηση και λειτουργία πέντε αντίστοιχων «Κινητών Μονάδων» (Κ.Μ.)/ όπου Δικαιούχοι των Δομών αυτών προβλέπεται να είναι (μέσω αντίστοιχων Προγραμματικών Συμβάσεων), οι αντίστοιχοι Δήμοι – πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων,
 • στα νέα Κέντρα Κοινότητας σε Δήμους της Περιφέρειας, οι οποίοι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας και έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2011)

β) τις απαιτήσεις πλήρους και ομοιογενούς κάλυψης του συνόλου των αναγκών των Δήμων της Π.Ε. Κορινθίας, στους κόλπους των οποίων δεν έχει συσταθεί και λειτουργήσει Κέντρο Κοινότητας, λαμβανομένων υπόψη τόσο των ελλείψεων σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, όσο και της γεωγραφικής διασποράς των οικισμών της Π.Ε., ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο της Π.Ε., καθώς και της διασφάλισης της βιωσιμότητας του «συστήματος» σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο,

γ) τη δυνατότητα του ΦΟΡΕΑ Β ως δυνητικού Δικαιούχου, να δημιουργήσει, εγκαταστήσει και λειτουργήσει Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα (που θα παρέχει τις υπηρεσίες της στους Δήμους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στους κόλπους των οποίων δεν έχει συσταθεί και λειτουργήσει Κέντρο Κοινότητας), σύμφωνα αφενός με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4368/2016 και της Δ14.49744/16.05.2023 (ΦΕΚ Β’3322/19.05.2023) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας και, αφετέρου, με βάση τον οργανισμό και την επαρκή στελέχωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών,

δ) τη δυνατότητα των ΦΟΡΕΑΝ Γ ως δυνητικών Δικαιούχων, να δημιουργήσουν, εγκσταστήσουν και λειτουργήσουν Κέντρο Κοινότητας στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, στο Δήμο Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης και στο Δήμο Σικυωνίων, , σύμφωνα αφενός με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4368/2016 και της Δ14.49744/16.05.2023 (ΦΕΚ Β’3322/19.05.2023) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας και, αφετέρου, με βάση τον οργανισμό και την επαρκή στελέχωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών,

ε) τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα,

στ) το γεγονός ότι οι Πράξεις θα υλοποιηθούν με ιδία μέσα,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την υλοποίηση του αντικειμένου των Πράξεων:

Α. Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Β1. Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

Β2. Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ξυλόκαστρου- Ευρωστίνης.

Β3. Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης των Πράξεων:

– «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, η οποία χάριν συντομίας θα ονομάζεται στο εξής ως «Πράξη Α».

 • «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Λουτρακιού- Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων,

~ «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης »,

 • «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων η οποία χάριν συντομίας θα ονομάζεται στο εξής ως «Πράξη Β».
 • Η «Πράξη Α» περιγράφεται στο αντίστοιχο αναλυτικό Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, στο οποίο θα προσδιορίζονται αναλυτικά και διακριτά οι δύο βασικές λειτουργίες του Δικαιούχου και, ειδικότερα:
 • η συνέχιση λειτουργίας «Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας» (στην συνέχεια και «Κέντρο Κοινότητας έδρας ή Κ.Κ. έδρας, ή ΚΚ έδρας) στην έδρα του Δήμου Κορινθίων, ως έδρα της Π.Ε. Κορινθίας,
 • η συνέχιση λειτουργίας Κινητής Μονάδας (στη συνέχεια και Κ.Μ. ή ΚΜ), συνδεδεμένης με το Κέντρο Κοινότητας και ευθύνη λειτουργίας στο σύνολο των Δήμων της Π.Ε. Κορινθίας , στους οποίους δεν έχει συαταθεί και λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ο ΦΟΡΕΑΣ Β αναλαμβάνει την αρμοδιότητα και ευθύνη να λειτουργήσει ως Δικαιούχος της ΠΡΑΞΗΣ έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027 και σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόσκλησης.

 • Η «Πράξη Β» περιγράφεται στο αντίστοιχο αναλυτικό Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, στο οποίο θα προσδιορίζονται αναλυτικά και διακριτά οι βασικές λειτουργίες του Δικαιούχου και, ειδικότερα:
 • η συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (στην συνέχεια και «Κέντρο Κοινότητας ή Κ.Κ., ή ΚΚ) στον Δήμο Λουτρακΐου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
 • η συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (στην συνέχεια και «Κέντρο Κοινότητας ή Κ.Κ., ή ΚΚ) στο Δήμο Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης και
 • η συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (στην συνέχεια και «Κέντρο Κοινότητας ή Κ.Κ., ή ΚΚ) στο Δήμο Σικυωνίων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι ΦΟΡΕΙΣ Γ αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα και ευθύνη να λειτουργήσουν ως Δικαιούχοι της ΠΡΑΞΗΣ έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027 και σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι Φορείς-Εταίροι αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 5.1. Ο Φορέας Α αναλαμβάνει:

 • Την Οργάνωση, το σχεδίασμά και την υλοποίηση με ίδια μέσα της Πράξης που αφορά στη λειτουργία Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης) – Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης.
 • Να παρέχει στους Φορείς Β και Γ τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί τους για την ώριμανση και οργάνωση των πράξεων Α και Β, καθώς και την κατάρτιση των αντίστοιχων Τεχνικών Δελτίων.
 • Να σχεδιάζει κοινωνικές παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, υιοθετώντας την “bottom-up” προσέγγιση, αξιοποιώντας επιπλέον τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχουν οι Φορείς Β και Γ, στην υλοποίηση των τοπικών κοινωνικών πολιτικών.
 • Να υποστηρίζει το Περιφερειακό / Τοπικό Δίκτυο των Κέντρων Κοινότητας έδρας και των λοιπών Κέντρων Κοινότητας, μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας.
 • Να παρέχει στους Δικαιούχους ειδικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και νομικής υποστήριξης, διαθέτοντας το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό.
 • Να συντονίζει την «Επιστημονική Ομάδα», στην οποία εκπροσωπούνται οι Φορείς- Εταίροι με την συμμετοχή εξειδικευμένου στελέχους κάθε Φορέα-Εταίρου.
 • Να μεριμνά και να επιτηρεί τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των Ωφελούμενων.
 • Να ανιχνεύει τις ανάγκες σε δεξιότητες και τεχνογνωσία και να μεριμνά για την εκπαίδευση και ενημέρωση των επιστημονικών στελεχών του Κ.Κ. έδρας, της Κ.Μ. και των λοιπών Κ.Κ.
 • Την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από ειδικότητες που παρέχονται στους Δήμους οριζόντια στην Π.Ε. (είτε στην Κεντρική Μονάδα του ΚΚ έδρας, είτε στην ΚΜ, είτε στα λοιπά ΚΚ), όπως υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομικής υποστήριξης, συμβουλών διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού και άλλων θεμάτων κ.λπ., καθώς και «σύζευξης» παραπομπών ωφελουμένων που δυνητικά καλύπτονται από ειδικές Δομές άλλης Π.Ε. και άλλου Φορέα.
 • Την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης που αφορά στη λειτουργία Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης) – Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης.
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών,
 • Να πραγματοποιεί δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας, διάδοσης και διάχυσης καλών πρακτικών, επιστημονική και τεχνική στήριξη και καθοδήγηση (coaching) των επιστημονικών στελεχών των ΚΚ (έδρας και λοιπών) και ΚΜ,
 • Να παρέχει έντυπα και εργαλεία στα στελέχη των Φορέων Β και Γ για την συστηματική ταυτοποίηση, την επιτόπου κοινωνική έρευνα και τον σχεδίασμά – παρακολούθηση ατομικού πλάνου ένταξης σε επίπεδο ΚΚ, ΚΚ έδρας κοι ΚΜ.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας,

 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθει η αρτιότητα υλοποίησης της Πράξης,
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις Δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό για την υλοποίηση της Πράξης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας.
 • Να παραχωρεί τη χρήση ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων για τις ανάγκες της Πράξης
 • Να παρέχει έγκαιρα στους Φορείς Β και Γ την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της Δράσης και των Πράξεων που την εξειδικεύουν,
 • Να συνεργάζεται με τους Φορείς Β, Γ και Δ για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της Δράσης και των Πράξεων Α και Β.
 • Να παρέχει γραμματειακή, τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης που συγκροτείται στο πλαίσιο της παρούσας
 • Τη διάθεση και παροχή πρόσβασης στο ΟΠΣ ΥΤΚΕ:
 • Ανάπτυξη, τήρηση και επικαιροποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ- ΥΤΚΕ), καθώς και
 • Το ΟΠΣ-ΥΤΚΕ διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του «Συστήματος» του Περιφερειακού / Τοπικού Δικτύου των Κοινωνικών Δομών και παρέχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα στελέχη των Κ.Κ., Κ.Κ. έδρας και της Κ.Μ. Η συμπλήρωση, τήρηση και επικαιροποίησή του με ευθύνη των αρμοδίων εξουσιοδοτημένων επιστημονικών στελεχών των Δικαιούχων είναι υποχρεωτική.
 • Στο πλαίσιο του ΟΠΣ-ΥΤΚΕ λειτουργεί Forum, ενώ παρέχονται εργαλεία μεταφοράς τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, Οδηγοί, συμβουλές κ.λπ.
 • Το ΟΠΣ-ΥΤΚΕ διαλειτουργεί με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) του Υπουργείου Εργασίας το οποίο προβλέπεται να αναπτυχθεί μελλοντικά,

Οι Φορείς Β και Γ αναλαμβάνουν:

 • Να ενεργούν ως Δικαιούχοι των πράξεων αρμοδιότητάς τους:

Α. Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Β. Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στους Δήμους Λουτρακίου- Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης και Σικυωνίων.

Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας προβαίνουν:

 • Στη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για ένταξή της στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027.
 • Στη σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων Υποέργων της Πράξης

Την Οργάνωση και σχεδίασμά υλοποίησης της Πράξης, σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)

Την υλοποίηση της Πράξης με ίδια μέσα.

Την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης.

Να τηρούν ως Δικαιούχοι τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα Ν. 4914/2022 και το Σύστημα Διαχείρισης 2021- 2027

Να προβαίνουν σε προγραμματισμό δράσης των Κ.Κ.

Να συνεργάζονται με την Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) ως προς το σχεδίασμά κοινωνικών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο, παρέχοντας αξιοποιήσιμες πληροφορίες και στοιχεία για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο υλοποίησης των τοπικών κοινωνικών πολιτικών.

Να διασυνδέονται και να διαλειτουργούν με την Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη). Μέσω αυτής της διασύνδεσης, θα υποβάλουν ερωτήματα και θα λαμβάνουν απαντήσεις από την επιτελική ομάδα, σε κάθε ζήτημα λειτουργίας τους ως προς την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού και θα υποστηρίζονται μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας, διάχυσης καλών πρακτικών, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των στελεχών, παροχής τυποποιημένων εντύπων και εργαλείων κλπ.

Να δέχονται από την Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη), εξειδικευμένες υπηρεσίες, από ειδικότητες που δεν διαθέτουν, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομικής υποστήριξης, συμβουλών διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού και άλλων θεμάτων κ.λπ., καθώς και «σύζευξης» παραπομπών ωφελουμένων που δυνητικό καλύπτονται από ειδικές Δομές άλλης Π.Ε. και άλλου Φορέα.

Να παρέχουν έγκαιρα την Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της Πράξης.

Να συμπληρώνουν και επικαιροποιούν το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) του Υπουργείου Εργασίας και το ΟΠΣ-ΥΤΚΕ που αναπτύχθηκε και τηρείται με ευθύνη της Επιτελικής Δομής (Περιφερειακή Κοινωνικής Πύλης) και διασυνδέεται με το ΕΠΣ

Την υποστήριξη της ταυτοποίησης των ωφελούμενων και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων αυτών

Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών

Να απασχολούν και να διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της Πράξης.

Να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα στελεχών τους, τα οποία γνωρίζουν σε βάθος τις Δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσουν προσωπικό για την υλοποίηση της Πράξης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας,

Να παραχωρούν τη χρήση ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων για τις ανάγκες της Πράξης,

Να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας,

 • Να συντάσσουν αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, να τις κοινοποιεί στην Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) και να τις αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027.
 • Να μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της Πράξης, σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη).

Επιπλέον ο Φορέας Β αναλαμβάνει:

 • Να συνεργάζεται με τους Φορείς Δ για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο Κέντρο Κοινότητας και στην Κινητή Μονάδα, αξιοποιώντας πληροφορίες, εξοπλισμό, μέσα και χώρους που διαθέτουν οι τελευταίοι για την φιλοξενία και πρακτική λειτουργία της Κινητής Μονάδας.
 • Να προβαίνει σε προγραμματισμό δράσης του Κ.Κ. έδρας, καθώς και σε μηνιαίο προγραμματισμό δράσης της Κ.Μ., σε συνεργασία με τους Φορείς Δ.
 • Να δέχεται από την Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη), εξειδικευμένες υπηρεσίες, είτε στην Κεντρική Μονάδα του ΚΚ έδρας, είτε στην ΚΜ, από ειδικότητες που δεν διαθέτει αυτός ή οι Φορείς Δ, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομικής υποστήριξης, συμβουλών διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού και άλλων θεμάτων κ.λπ., καθώς και «σύζευξης» παραπομπών ωφελούμενων που δυνητικά καλύπτονται από ειδικές Δομές άλλης Π.Ε. και άλλου Φορέα.

Επισημαίνεται ότι η Κινητή Μονάδα του Δήμου έδρας εξυπηρετεί και τους Δήμους που πρόκειται να συγκροτήσουν Κέντρο Κοινότητας (Φορείς Γ), εφόσον αυτοί το επιθυμούν, μέχρι τη λειτουργία των νέων Κέντρων Κοινότητας σε έκαστο Δήμο.

.2 Οι Φορείς Δ αναλαμβάνουν:

 • Να συνεργάζονται με τον Φορέα Β για την άρτια, ποιοτική, αποτελεσματική και στοχευμένη υλοποίηση της Πράξης
 • Να συνεργάζονται με τον Φορέα Β για το σχεδίασμά κοινωνικών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο, παρέχοντας αξιοποιήσιμες πληροφορίες και στοιχεία για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο υλοποίησης των τοπικών κοινωνικών πολιτικών
 • Να φιλοξενούν σε οικεία Δομή, να παρέχουν τον αναγκαίο χώρο, εξοπλισμό και μέσα και, γενικότερα, να διευκολύνουν την Κινητή Μονάδα κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη και πραγματοποίηση συναντήσεων, συνεδριών κ.λπ. με ωφελούμενους και την παροχή των λοιπών υπηρεσιών προς τον Φορέα και τους ωφελούμενους
 • Να δέχονται από την Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη), εξειδικευμένες υπηρεσίες (μέσω της ΚΜ), από ειδικότητες που δεν διαθέτει ο Φορέας Β, όπως υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομικής υποστήριξης, συμβουλών διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού και άλλων θεμάτων κ.λπ., καθώς και «σύζευξης» παραπομπών ωφελουμένων που δυνητικά καλύπτονται από ειδικές Δομές άλλης Π.Ε. και άλλου Φορέα.
 • Να διαθέτουν τις Κοινωνικές Δομές και να συνεργάζονται με τον Φορέα Β ως προς τις δυνητικές συστηματικές και στοχευμένες (εξατομικευμένες) παροχές προς τους ωφελούμενους στα διοικητικά τους όρια
 • Να υλοποιούν -σύμφωνα με την εξατομικευμένη προσέγγιση- το ατομικό πλάνο ένταξης του ωφελούμενου, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στον Φορέα επιστημονικά στελέχη, αλλά και τα στελέχη του Φορέα Β
 • Να παραχωρούν τη χρήση ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων για τις ανάγκες της Πράξης
 • Να παρέχουν έγκαιρα στο Φορέα Β την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της Πράξης,
 • Να συνεργάζονται με τον Φορέα Β και την Επιτελική Δομή (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της Πράξης.
 • ■ Να ορίσουν τον εκπρόσωπό του Δήμου-Εταίρου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας,

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση των Πράξεων που είναι αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.122.828,75. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών άμεσων και έμμεσων δαπανών.

Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται αυτόματα, εφόσον τροποποιηθούν τα χρηματοδοτικά στοιχεία των αντίστοιχων Πράξεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027.

Η χρηματοδότηση των Πράξεων πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027και συγκεκριμένα από την Προτεραιότητα 5 αυτού.

Οι Φορείς Β και Γ δεν μπορούν να αναλάβουν συμβατικές δεσμεύσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Πελοπόννησος».

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση της υλοποίησης των σχετιζόμενων Πράξεων.

Η ενίσχυση της λειτουργίας των άνωθεν αναφερόμενων δομών θα συγχρηματοδοτηθεί μέχρι 31/12/2025, υπό τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας του Προγράμματος όπως αυτοί αναφέρονται για τον Ειδικό Στόχο ESO 4.11. Η συνέχιση της συγχρηματοδότησής τους μετά τις 31/12/2025, θα επανεξετασθεί βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Τυχόν παρατάσεις υλοποίησης των αναφερόμενων στην παρούσα σύμβαση πράξεων, από την ΕΥΔ Προγράμματος «Πελοπόννησος», δύναται να αναπροσαρμόζουν τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.«ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ» ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Τρίπολη.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

 • έναν (1) εκπρόσωπο του «ΦΟΡΕΑ Α», ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
 • έναν (1) εκπρόσωπο του «Φορέα Β», με τον αναπληρωτή του
 • έναν (1) εκπρόσωπο (από τον κάθε φορέα) των «Φορέων Γ», με τον αναπληρωτή του
 • έναν (1) εκπρόσωπο (από τον κάθε φορέα) των «Φορέων Δ», με τον αναπληρωτή του

Οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, πρέπει κατά προτίμηση να έχουν εμπειρία σχετική με το φυσικό αντικείμενο του Έργου.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και η Επιτροπή συγκροτείται με την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Φορέα Α, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της παροχής της αναγκαίας γραμματειακής, τεχνικής και τεχνολογικής υποστήριξης στην Επιτροπή.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να συνεδριάζει στην Έδρα οποιουδήποτε Φορέα/Εταίρου της παρούσης.

 • Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (φαξ, e-mail, ταχυδρομείο κλπ).

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.

 • Στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης συγκροτείται «Επιστημονική Ομάδα» στην οποία εκπροσωπούνται οι Φορείς-Εταίροι με την συμμετοχή εξειδικευμένου στελέχους κάθε Φορέα-Εταίρου που έχει ολοκληρωμένη γνώση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης. Η «Επιστημονική Ομάδα» γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της Πράξης, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Επιστημονικής Ομάδας δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στιςσυνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς ευθύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έναντι των τρίτων κάθε συμβαλλόμενος Φορέας ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τους υπόλοιπους Φορείς.

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι Φορέας Β εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδϊκως τους Φορείς Α και Δ έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της άσκησης της αρμοδιότητας ως δικαιούχος της Πράξης Α.

Οι Φορείς Γ εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδϊκως τον Φορέα Α έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους έως τη λήξη της άσκησης της αρμοδιότητας ως δικαιούχοι των Πράξεων Β.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας του ΦΟΡΕΑ Α.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της Πράξης της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

α) η απασχόληση προσωπικού του ΦΟΡΕΑ Α στους Φορείς Β και Γ και αντίστροφα αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων φορέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων των συμβαλλόμενων Φορέων για τις ανάγκες της Πράξης.

ΑΡΘΡΟ 14 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στους Φορείς Β, Γ και Δ η υποκατάστασή τους από τρίτους για την υλοποίηση των Πράξεων που τους αφορούν. Αν χωρέσει υποκατάσταση, τότε ο/οι υπεύθυνος/οι Φορέας/είς Β, Γ, Δ ευθύ νέτα ι/ονται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι των λοιπών φορέων, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του/των Φορέα/ων αυτού/ών.
 • Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα που θα συνταχθούν από τους Φορείς, στο πλαίσιο υλοποίησης των σχετιζόμενων με την παρούσα πράξεων, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του αντίστοιχου Φορέα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα.
 • Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Β και οι Φορείς Γ και Δ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, οποιαδήποτε εμπιστευτικά έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την υλοποίηση των οικείων πράξεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντόχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε οκτώ πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το όγδοο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027.

 

 

Για την Περιφέρεια Πελοπόννησου (Φορέας Α)

Ο Περιφερειάρχης Πελοπόννησου ….

 1. Για το Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, (Φορέας Β)

Ο Δήμαρχος

….

 1. Για τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που συγκροτούν Κέντρο Κοινότητας (Φορείς Γ)

Για το Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ο Δήμαρχος Γκιώνης Γεώργιος

Για το Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ο Δήμαρχος Τσώτος Βλάσιος

Για το Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ο Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων

 1. Για τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που δε διαθέτουν Κέντρο Κοινότητας (Φορείς Δ)

Για το Δήμο ΝΕΜΕΑΣ

Ο Δήμαρχος Φροΰσιος Κωνσταντίνος…………………………….

Για το Δήμο ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Ο Δήμαρχος ……………………………………………………………..

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ A

 1. Τίτλος Πράξης Α: Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.
 2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : Δήμος Κορινθίων
 3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Δήμος Κορινθίων
 4. Φορέας λειτουργίας; Δήμος Κορινθίων
 5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης Α;

Η «Πράξη» περιγράφεται στο αντίστοιχο αναλυτικό Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, στο οποίο θα προσδιορίζονται αναλυτικά και διακριτά οι δύο βασικές λειτουργίες του Δικαιούχου και, ειδικότερα:

 • η συνέχιση λειτουργίας «Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας» («Κέντρο Κοινότητας έδρας ή Κ.Κ. έδρας, ή ΚΚ έδρας) στην έδρα του Δήμου Κορινθίων, ως έδρα της Π.Ε. Κορινθίας
 • η συνέχιση λειτουργίας Κινητής Μονάδας Μονάδας (Κ.Μ. ή ΚΜ), συνδεδεμένης με το Κέντρο Κοινότητας έδρας και ευθύνη λειτουργίας στο σύνολο των Δήμων της Π.Ε. Κορινθίας, στους οποίους δεν έχει συσταθεί και λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας

Η Πράξη υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 με τη συμμετοχή των Δήμων της Π.Ε. Κορινθίας.

 1. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
 2. Προϋπολογισμός: 759.645,00
 3. Διάρκεια υλοποίησης : 31*12-2025

 

Α1. ΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟ ΔΗΜΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Προσωπικό

{ανάλογα με τον πληθυσμό ίου Δήμου)

Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 2 27 1.500,00 € 81.000,00 €
ΠΕ Ψυχολόγων 1 27 1.500,00 € 40.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Α1.1 121.500,00 €
ΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
Προσωπικό Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο
  1 27 1.500,00 € 40.500,00 €
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας        
ΠΕ Ψυχολόγων 1 27 1.500,00 € 40.500,00 €
ΔΕ Οδηγών 1 27 1.200,00 € 32.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Α1.2 113.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Α1 (Α1.1+Α1.2) 234.900,00 €
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ. (35%) 82.215,00 €
ΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 317.115,00 €

Για την περίπτωση Κέντρου Κοινότητας που πρόκειται να αναπτύξει Παράρτημα Ρομά, τα αντίστοιχα ενδεικτικά ετήσια κόστη διαμορφώνονται ως εξής:

Α2. ΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
Προσωπικό (ενδεικτικό) Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο
ΥΕ Διαμεσολαβητών 1 22 1300 28600,00 €
ΠΕ Παιδαγωγών 1 22 1400 30800,00 €
ΠΕ Φιλολογικών σπουδών 1 22 1400 30800,00 €
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 22 1300 28600,00 €
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας . 1 22 1300 28600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 176.000,006
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ. (35%) 61.600,006
ΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ 237.600,006

 

Για την περίπτωση Κέντρου Κοινότητας) που πρόκειται να αναπτύξει Παράρτημα ΚΕΜ, τα αντίστοιχα ενδεικτικά ετήσια κόστη διαμορφώνονται ως εξής:

A3. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ
Προσωπικά (ενδεικτικά) Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο
ΥΕ Διαμεσολαβητών 1 22 1300 28.600,00 €
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. 1 22 1400 30.800,00 €
ΠΕ Νομικών 1 22 1400 30.800,00
ΠΕ Ψυχολόγων 1 22 1400 30 800,00
ΠΕ Φιλολογικών σπουδών 1 22 1400 30.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 151.800,00
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ. (35%) 53.130,00
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΜ 204.930^001

Α4. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

759.645/00 €

 

 

 1. Τίτλος Πράξης Β: Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Λουτρακιού – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
 2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου} : Δήμος Λουτρακιού – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
 3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Δήμος Λουτρακιού – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων 4. Φορέας λειτουργίας: Δήμος Λουτρακιού – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
 4. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης Β:

Η «Πράξη» περιγράφεται στο αντίστοιχο αναλυτικό Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, στο οποίο θα προσδιορίζονται αναλυτικά και διακριτά οι βασικές λειτουργίες του Δικαιούχου και, ειδικότερα:

 • η συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας («Κέντρο Κοινότητας ή Κ.Κ., ή ΚΚ) στον Δήμο Λουτρακιού – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Η Πράξη υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 με τη συμμετοχή των Δήμων της Π.Ε. Κορινθίας.

 1. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.
 2. Προϋπολογισμός:142.560,00
 3. Διάρκεια υλοποίησης : Έως 31-12-2025

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγ.Θεοδώρων
Α1. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων)
Προσωπικό Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο
Κοινωνικός Λειτουργός 1 22 1.600 35.200
Ψυχο λόγος 1 22 1.600 35.200
Οικονομολόγος Διοικητικός 1 22 1.600 35.200
ΣΥΝΟΛΟ 105.600
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ. (35%) 36.960
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 142.560

 

Για την περίπτωση Κέντρου Κοινότητας που πρόκειται να αναπτύξει Παράρτημα Ρομά, τα αντίστοιχα ενδεικτικά ετήσια κόστη διαμορφώνονται ως εξής:

Α2. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
Προσωπικά (ενδεικτικά) Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο
Διαμεσολαβητής        
Παιδαγωγός εξειδικευ μένος στη διαπολιτιομική εκπαίδευση        
Συμβάσεις έργου ή χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) για επισκέπτη υγείας ή νοσηλευτή, για πτυχιούχο οικονομικής κατεύθυνσης ή/και διοίκησης επιχειρήσεων ή/και εκπαίδευσης / κατάρτισης        
Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος / ψυχολόγος (ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό)        
ΣΥΝΟΛΟ  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ. (35%)  
‘ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ  

 

Για την περίπτωση Κέντρου Κοινότητας) που πρόκειται να αναπτύξει Παράρτημα ΚΕΜ, τα αντίστοιχα ενδεικτικά ετήσια κόστη διαμορφώνονται ως εξής:

A3. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ
Προσωπικό (ενδεικτικά) Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο
Διαμεσολαβητής        
Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος / ψυχολόγος        
Νομικός (μερική απασχόληση)        
Ψυχολόγος (μερική απασχόληση)        

 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ. (35%)  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΜ
Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας  
Διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων αλλοδαπών και γηγενών  
Δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΜ  
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΜ  

 

 1. Τίτλος Πράξης Β: Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ξυλόκαστρου- Ευρωστίνης
 2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : Δήμος Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης
 3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Δήμος Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης Φορέας λειτουργίας: Δήμος Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης
 4. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης Β2:

Η «Πράξη» περιγράφεται στο αντίστοιχο ανολυτικό Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης

Υποέργου με Ίδια Μέσα, στο οποίο θα προσδιορίζονται αναλυτικό και διακριτά οι βασικές λειτουργίες του Δικαιούχου και, ειδικότερα:

 • η συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας («Κέντρο Κοινότητας ή Κ.Κ., ή ΚΚ) στον Δήμο Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης
 • Η Πράξη υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 με τη συμμετοχή των Δήμων της Π.Ε. Κορινθίας.
 1. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίων
 2. Προϋπολογισμός: 139.320,00
 3. Διάρκεια υλοποίησης :έως 31-12-2025

 

ςυγκροτηςη και λειτουρπα κέντρου κοινότητας ςτο ΔΗΜΟ Ξυλοκάστρου ΕυρωστΙνης
Α1. ΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΥ ΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων)
Προσωπικά Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1 24 1.400 33.600
ΠΕ Ψυχολόγος 1 24 1.500 36.000
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 1 24 1.400 33.600
ΣΥΝΟΛΟ 103.200
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ. (35%) 36.120
ΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 139.320

Για την περίπτωση Κέντρου Κοινότητας που πρόκειται να αναπτύξει Παράρτημα Ρομά, τα αντίστοιχα ενδεικτικά ετήσια κόστη διαμορφώνονται ως εξής:

Α2. ΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
Προσωπικό (ενδεικτικά) Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο
Διαμεσολαβητής        
Παιδαγωγός εξειδικευμένος στη διαπολιτισ ική εκπαίδευση        
Συμβάσεις έργου ή χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) για επισκέπτη υγείας ή νοσηλευτή, για πτυχιούχο οικονομικής κατεύθυνσης ή/και διοίκησης επιχειρήσεων ή/και εκπαίδευσης / κατάρτισης        
Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος / ψυχολόγος (ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό)        
ΣΥΝΟΛΟ  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ. (35%)  
ΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ  

Για την περίπτωση Κέντρου Κοινότητας) που πρόκειται να αναπτύξει Παράρτημα ΚΕΜ, τα αντίστοιχα ενδειχτικά ετήσια κόστη διαμορφώνονται ως εξής:

A3. ΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ
Προσωπικό (ενδεικτικά) | Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο
Διαμεσολαβητής        
Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος / ψυχολόνος        
Νομικός (μερική απασχόληση)        
Ψυχολόγος (μερική απασχόληση)        

 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ. (35%)  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΜ
Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας  
Διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων αλλοδαπών και γηγενών  
Δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΜ  
ΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΜ  

 

 1. Τίτλος Πράξης Β: Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων
 2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : Δήμος Σικυωνίων 3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Δήμος Σικυωνίων 4. Φορέας λειτουργίας: Δήμος Σικυωνίων
 3. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης Β3:

Η «Πράξη» περιγράφεται στο αντίστοιχο αναλυτικό Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, στο οποίο θα προσδιορίζονται αναλυτικά και διακριτά οι

βασικές λειτουργίες του Δικαιούχου και, ειδικότερα:

 • η συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας («Κέντρο Κοινότητας ή Κ.Κ., ή ΚΚ) στον Δήμο Σικυωνίων

Η Πράξη υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 με τη συμμετοχή των Δήμων της Π.Ε. Κορινθίων.

 1. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
 2. Προϋπολογισμός: 81.303,75€
 3. Διάρκεια υλοποίησης: έως 31-12-2025

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Σικυωνίων
Α1. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων)
Προσωπικό Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο
Κοινωνικός Λειτουργός 1 25 1.177,00€ 29.425,00€
Ψυχολόγος 1 25 1.232,00€ 30.800,00€
ΣΥΝΟΛΟ 60.225,00€
[ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ. (35%) 21.078,75€
| ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ     81.303,75€

Για την περίπτωση Κέντρου Κοινότητας που πρόκειται να αναπτύξει Παράρτημα Ρομά, τα αντίστοιχα ενδεικτικά ετήσια κόστη διαμορφώνονται ως εξής:

Α2. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
Προσωπικό (ενδεικτικά) Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο
Διαμεσολαβητής        
Παιδαγωγός εξειδικευμένος στη διαπολιτισμική εκπαίδευση        
Συμβάσεις έργου ή χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) για επισκέπτη υγείας ή νοσηλευτή, για πτυχιούχο οικονομικής κατεύθυνσης ή/και διοίκησης επιχειρήσεων ή/και εκπαίδευσης / κατάρτισης        
Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος } ψυχολόγος (ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό)        
ΣΥΝΟΛΟ  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ. (35%)  
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ  

Για την περίπτωση Κέντρου Κοινότητας που πρόκειται να αναπτύξει Παράρτημα ΚΕΜ, τα αντίστοιχα ενδεικτικά ετήσια κόστη διαμορφώνονται ως εξής:

A3. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ
Προσωπικό (ενδεικτικά) Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο
Διαμεσολαβητής        
Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος / ψυχολόγος        
Νομικός (μερική απασχόληση)        
Ψυχολόγος (μερική απασχόληση)        

 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Κ. (35%)  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΜ
Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας  
Διαπολιτισμιχές δράσεις με έμφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων αλλοδαπών και γηγενών  
Δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟνΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΜ  
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΜ  

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact