Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας 5 ατόμων ΥΕ εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΟΧ1-2022 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ1-2022 (6ΨΥΦΩ9Π-ΑΛΩ) ΣΟΧ1-2022 (ΨΟ16Ω9Π-159)

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact