155-2019 156-2019

155/2019 Απόφαση Οικονομικής : Έκθεση εσόδων- εξόδων Γ΄τριμήνου 2019, για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2019.

156/2019 Απόφαση Οικονομικής :  Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ».