Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής:

26.- Περί έγκρισης Έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2019 για έλεγχο του Π/Υ οικ. Έτους 2019,

ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ.

27.- Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ έτους 2020.

28.- Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2020.

26-2020 27-2020 28-2020