Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής:

26.- Περί έγκρισης Έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2019 για έλεγχο του Π/Υ οικ. Έτους 2019,

ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ.

27.- Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ έτους 2020.

28.- Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2020.

26-2020 27-2020 28-2020

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact