Απ. Οικ. Επιτροπής  :Περί έγκρισης του υπ’αριθ. 4/2020 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας

διαγωνισμού για την εκτέλεση της  σύμβασης : «Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου  Βέλου- Βόχας, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του κόστους Λειτουργίας»             (α/α συστήματος 72156) και κατακύρωση του διαγωνισμού

17-2020