ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108/2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00034

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116/2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία