ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΥ

ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΥ»

(AΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC007949447/29-12-2020)

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact