ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020  (για να δείτε το Αρχείο επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιλέγοντας τον ΑΔΑ: Ω8ΤΖΩ9Π-6Ω4)