ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020  (για να δείτε το Αρχείο επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιλέγοντας τον ΑΔΑ: 6Ι3ΧΩ9Π-ΒΑ3)