ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΑΔΑ: ΩΚΞΟΩ9Π-ΚΛ7)

ΕΣ. – ΕΞ. 30-11-2018

Προηγούμενη ανάρτηση ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact