ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020  (για να δείτε το Αρχείο επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιλέγοντας τον ΑΔΑ: 6Μ54Ω9Π-Ω0Κ)