ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 (για να δείτε το Αρχείο επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιλέγοντας τον ΑΔΑ: ΩΞ8ΡΩ9Π-ΙΚΧ)