ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Απαγορεύεται κατά την αντιπυρική περίοδο η χρήση πυρός στην ύπαιθρο Ισχύουν όσα αναφέρονται στις Πυροσβεστικές διατάξεις 9/2021 και 9A/2021.

ΟΙ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ.

Σε περίπτωση όμως μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ο Δήμος θα προβαίνει υποχρεωτικώς σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται θα επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου και θα βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό. (άρθρο 94, παράγραφος 26, του Ν. 3852/2010  − Πρόγραμμα Καλλικράτης)