Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση

Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση εκδίδεται από το Δήμο όπου είναι καταγεγραμμένοι οι γονείς του ενδιαφερόμενου.

Επισυνάψτε στη θέση `Επισύναψη` αρχείο με την αστυνομική σας ταυτότητα (pdf ή αρχείο φωτογραφίας)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Δελτίο ταυτότητας

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Michigan

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact