Προκήρυξη επαναληπτικου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ.Βέλου Βόχας Ν. Κορινθίας και των Νομικών Προσώπων, έτους 2019-2020

4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ

5α ΠΕΡIΛHΨΗ (προκηρυξη) 2019

OΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΤΕΥΔ

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact