ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 11 Δεκεμβρίου

Καλείσθε για πρώτη φορά την  11η του μηνός  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2023.

3. Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’αριθ. 718 Α/2023 ΧΕ Προπληρωμής για ταχυδρομικές δαπάνες (αποστολή ειδοποιητηρίων τελών) και απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου.

4. Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’αριθ. 855 Α/2023 ΧΕ Προπληρωμής για ταχυδρομικές δαπάνες (προμήθεια γραμματοσήμων κ.λ.π.) και απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου.

5. Περί συγκρότησης  επιτροπής διενέργειας -αξιολόγησης για επαναληπτικό διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 265164 για την εκτέλεση της σύμβασης :  «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο Δήμο Βέλου- Βόχας, Δ.Ε. Βέλου» .

6. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας -αξιολόγησης για επαναληπτικό διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 265182 για την εκτέλεση της σύμβασης :  «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο Δήμο Βέλου- Βόχας, Δ.Ε. Βόχας» .

7. Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο  «Μελέτες πυροπροστασίας Δημοτικών κτιρίων».

8. Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο  «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου ΄΄ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ενοποίηση –βελτίωση δικτύων ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου – Ζευγολατιού»

9. Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου οψιγενών μεταβολών του έργου:«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης  Τ.Δ. Κοκκωνίου».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact