Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού πέντε (05) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (05) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», στις σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

9ΦΝΕΩ9Π-ΧΟ9

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ