ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ (9Δ75Ω9Π-ΑΩΙ)

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία