Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ζευγολατιό  07  Οκτωβρίου  2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ. : 14327

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                 Προς

           Τον κ. ……………………………………..

  Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

      Καλείστε για πρώτη φορά την 11η Οκτωβρίου έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσ.  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στο Ζευγολατιό για συνεδρίαση τακτική της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το αρθρ. 75 του  Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

 

 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Κωστούρου Βασιλείου που λειτουργεί στη Δ.Κ. Βέλου

 

Γνωμοδότηση για προτεινόμενους χώρους τοποθέτησης πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης

 

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                   ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact