ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΕΡΓΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020΄΄ ΤΗΝ 8η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00051 (Mελέτη)

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00054 (Έντυπο οικονομικής προσφοράς)

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00057 (Προκήρυξη)

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00060 (Διακήρυξη)

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00063(ΤΕΥΔ)

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00078(ΤΕΥΔ)

Προηγούμενη ανάρτηση Oρθή Επανάληψη Πρόσκλησης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact