Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 13/11

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την 13η Νοεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα ΚΑΠΗ επί της οδού Νικηταρά στο Ζευγολατιό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων, τα οποία λόγω της σπουδαιότητάς τους για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 :

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ :
1.Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Βέλου- Βόχας , οικον. έτους 2023 (12η).
2. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων .

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Σδράλης Μιχαήλ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :
3. Περί άρσης διακοπής εργασιών της σύμβασης και χορήγηση παράτασης του έργου: : «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού».(Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
4. Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου : «Συντήρηση και βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βέλου», με αρ. μελ. 06/2020.(Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
5. Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 1ου τριμήνου του έργου: «Έργα συνδέσεων αποχετευτικού δικτύου Βέλου».(Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).
6. Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 4ου τριμήνου του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος».
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

7. Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 6ου τριμήνου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου – Βόχας».
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Σιάχος Ανδρέας

Ν.Π.Δ.Δ.:
8. Πρόταση – αίτηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου- Βόχας, για τη διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΑΝΕΛΙΞΗ».
9. Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου 2023 για έλεγχο του Π/Υ οικ. Έτους 2023 του ΝΠΔΔ του Δήμου
«ΑΝΕΛΙΞΗ».
10. Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2023 για έλεγχο του Π/Υ οικ. Έτους 2023του ΝΠΔΔ του Δήμου «ΑΝΕΛΙΞΗ».

11. Έγκριση αναμόρφωσης Π/Υ οικ. Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» (2η/2023)του ΝΠΔΔ του Δήμου «ΑΝΕΛΙΞΗ».
Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Καλλίρη Μαρία
12. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2023, του ΝΠΔΔ του Δήμου «Λιμενικό
Ταμείο Βόχας».
Εισηγητής ο Πρόεδρος κος Δαληβίγκας Γεώργιος

ΛΟΙΠΑ :
13. Περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βέλου Βόχας.(Επαναφορά συζήτησης θέματος)

14. Επικύρωση Κανονισμού Λειτουργίας του Σώματος Εθελοντών και του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης/Εκλογών εντός του 2023.

15. Γνωμοδότηση επί μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.

16.Γνωμοδότηση επί μεταβολών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.

17. Αύξηση ωραρίου εργασίας Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) καθαρισμού σχολικών μονάδων. (Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος).

Εισηγητής ο Πρόεδρος κος Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

OΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact