Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση του αναγνωριζόμενου ή, αν αυτός είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία.  Κυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης, ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης (Αρθρα Α.Κ. 1475, 1476, 1479, 1480, 1481, 1484 και 1506).
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.
  3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, περί της εγγραφής στα μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγιο του αναγνωριζόμενου και του αναγνωρίσαντος.

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Μετεγγραφές στα μητρώα αρρένων

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact