ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011

ΑΠΟ 1ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΜΕΧΡΙ 31ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Απαγορεύεται κατά την αντιπυρική περίοδο η χρήση πυρός στην ύπαιθρο για διάφορους λόγους.

Επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατά συνέπεια για θέματα που αφορούν γενικότερα την καύση σε αγροτικές εκτάσεις καθώς και την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. (άρθρα της υπ’αρίθμ.4/1987 Πυροσβεστικής Διάταξης καθώς και το άρθρο 5, παρ.1, της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αρίθμ. 9 Α/2005 Πυροσβεστικής Διάταξη και ισχύει)

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ

Σε περίπτωση όμως μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ο Δήμος θα προβαίνει υποχρεωτικά σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και σε βάρος εκείνων που δε συμμορφώνονται θα επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, θα βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 94, παρ.26, του Ν. 3852/2010-Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Βέλου-Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact