ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Γραφείο προσωπικού

Ζευγολατιό : 02-04-2012

Αριθμ. Πρωτ. : 185

                                                                                                                    ΠΡΟΣ : Ως πίνακας αποδεκτών

                                                                                    (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες 

                                                                                                                                   υπηρεσίες, ΝΠΔΔ)

Πληρ.: Ι. Τσάκωνας

Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό

Ταχ. Κωδ.: 200 01

Τηλ.: 27410 56288

Fax: 27410 56288

e-mail:anelixi.prosopiko@velo-vocha.gr ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εσωτερικών

Δ/νση ΔΑΔ, Τμήμα Μεταβολών

Βασ. Σοφίας 15

10674 ΑΘΗΝΑ

(και ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή για ενημέρωση της σελίδας του δικτυακού τόπου www.gspa.gr )

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέλου Βόχας Νομού Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου προτίθεται να προβεί στην κάλυψη είκοσι επτά (27) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΝΠΔΔ ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», Ταχ. Δ/νση: Βραχάτι Κορινθίας, 200 06 Βραχάτι, τηλ. 27410 56288.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3584/2007 άρθρα 74 & 79, Ν. 4002/2011 άρθρο 68 και Ν. 4024/2011 άρθρα 33 και 35, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Εν συνεχεία και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης ( Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Ν. Κορινθίας) και πάντως πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Δ/νση προσλήψεων προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για έγκριση της πρόσληψης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, σύμφωνα με το άρθρο 68, του Ν. 4002/2011.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος.

Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι παρακάτω:

Κατηγορία Κλάδος Θέσεις

ΠΕ Γυμναστών 2

ΤΕ9 Βρεφονηπιοκομίας 4

ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών 1

ΤΕ Νοσηλευτών 1

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 2

ΔΕ32 Μαγείρων 2

ΔΕ Οδηγών 1

ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων 3

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 2

ΥΕ16 Καθαριστριών Εσωτερικών χώρων 6

ΥΕ14 Βοηθητικό Προσωπικό 1

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 2

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ, οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κτλ.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» από 01-05-2012 έως 30-06-12 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση μετάταξης

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.

3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και τυχόν πρόσθετων προσόντων που επικαλείται.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνεται α) η ημερομηνία διορισμού-ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους και αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας και β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική δίωξη καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους).

6. Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην αριθμ. 185/02-04-2012 ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).

7. Η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.

8. Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει.

9. Η παρούσα αποστέλλεται και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του www.gspa.gr και θα εισαχθεί και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Βέλου Βόχας www.velo-vocha.gr

10. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», στο τηλ. 27410 56288 κ. Τσάκωνας Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αννίβας Παπακυριάκος

Δήμαρχος Βέλου Βόχας

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact